Запошљавање странаца у складу са прописима који су били на снази до 31.01.2024 године

Запошљавање странаца у складу са прописима који су били на снази до 31.01.2024 године

Законом о запошљавању странаца ( "Службени гласник РС", бр. 128/2014, 113/17 , 50/18, 31/19 и 62/23) уређени су услови и поступак запошљавања странаца у Републици Србији и друга питања од значаја за запошљвање и рад странаца у Републици.

Правилником о дозволама за рад ( "Службени гласник РС", бр.63/18,  56/19 И 84/22), ближе је уређен начин издавања, односно продужења дозволе за рад, начин доказивања испуњености услова и потребни докази за издавање, односно продужење дозволе за рад и облик и садржина дозволе за рад.

У зависности од врсте дозволе за рад чије се издавање тражи, разликују се следећи захтеви:

 1. Захтев за издавање личне радне дозволе
 2. Захтев за издавање радне дозволе за запошљавање
 3. Захтев за издавање радне дозволе за упућена лица
 4. Захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва
 5. Захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца
 6. Захтев за издавање радне дозволе за оспособљавање и усавршавање
 7. Захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање

Расељена лициа која долазе из Украјине, односно која су била принуђена да напусте Украјину као земљу свог порекла или уобичајеног боравишта или су из Украјине била евакуисана, а која се не могу вратити у трајне и сигурне услове живота због актуелне ситуације која преовладава у тој држави, а којима је у складу са Одлуком Владе РС о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине ("Службени гласник РС", број 36 од 18. марта 2022.) одобрена привремена заштита , могу поднети захтев за издавање личне дозволе за рад. 

Обрасце захтева за издавање дозвола  можете прузети овде:
https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/dozvole-za-rad/4107

Захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад, подноси се организацији надлежној за послове запошљавања према:

 1. Месту привременог боравка или сталног настањења странца, код дозвола које се издају на захтев странца (лична радна дозвола, или дозвола за оспособљавање И усавршавање кад је подноси странац)
 2. Седишту послодавца, код дозвола за рад које се издају на захтев послодавца и уколико је послодавац регистрован у Републици Србији (радна дозвола за запошљавање, за упућена лица, за кретање у оквиру привредног друштва И за оспособљавање И усавршавање кад захтев подноси послодавац)
 3. Месту где се рад обавља (радна дозвола за самозапошљавање  и радна дозвола за независног професионалца).

У складу са Законом о републичким административним таксама  („Сл.гласник РС“, бр. 43/03......, 113/2017, 3/2018 , 95/18, 86/19, 90/19- исправка, , 147/20, 138/ 22 и  54/23 -усклађен динарски износ), наплаћују се такса за захтев И такса за издавање  дозволе за рад (решење):

Такса за захтев, наплаћује се по тарифном броју 1 :
Износ: 380,00  dinara
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун: 840-742221843-57        

ПОЗИВ НА БРОЈ - ШИФРАРНИК ОПШТИНА

Такса за издавање дозволе за рад, наплаћује се по тарифном броју 205:
Износ:  16.530,00  dinara
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун: 840-742221843-57

ПОЗИВ НА БРОЈ - ШИФРАРНИК ОПШТИНА

Динарски износи такси из Одељка А Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене динарске износе.

Усклађени динарски износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр 54 од 30. јуна 2023.

Објављени усклађени динарски износи такси примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у “ Службеном гласнику Републике Србије”

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси ("Службени гласник РС", број 54/2023) примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно од 1. јула 2023. године 

НАПОМЕНА ЗА ПОСЛОДАВЦЕ:

У случају подношења захтева за издавање радне дозволе за запошљавање, Национална служба је у обавези да по пријави потребе за запошљавањем коју подноси послодавац спроведе тест тржишта рада.

Поступак је следећи:

 1. Послодавац подноси Националној служби захтев за посредовање у запошљавању за конкретно радно место (Образац ППЗ), најраније 60, а најкасније 10 дана пре дана подношења захтева за издавање радне дозволе за запошљавању. Образац ППЗ се може поднети и електронским путем.
  Изузетно када је то у интересу РС или то налажу међународно прихваћене обавезе, министар надлежан за послове запошљавању може одредити рок краћи од 10 дана за подношење пријаве  потребе за запошљавањем.У том случају послодавац је дужан да достави сагласност министра надлежног за послове запошљавања, којом је одређен рок краћи од 10 дана.
 2. Национална служба у периоду од 10 дана (или изузетно и краће) врши тест тржишта рада, односно посредовање у запошљавању и на тај начин утврђује да ли се на евиденцији незапослених налазе незапослена лица која одговарају захтеву послодавца за конкретно радно место.
 3. Национална служба сачињава извештај о реализацији потребе за запошљавањем, који је уједно и део документације неопходне за добијање радне дозволе за запошљавање, и исти доставља послодавцу.
 4. Послодавац у року од 3 дана од дана пријема извештаја доставља Националној служби Образац Обавештења о поступању по извештају о реализацији потребе за запошљавањем и подноси захтев за издавање радне дозволе за запошљавање са потребном документацијом.

САГЛАСНОСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА ДА НСЗ  ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА ЊЕГОВЕ ЛИЧНЕ ПОДАТАКЕ

Подаци које је у складу са законом потребно  прибавити за потребе вођења управног поступка , а који се односе на треће лице (члана породице, односно другог сродника до трећег степена сродства у правој линији) могу се прибавити само на основу изричитог пристанка тог лица, у складу са законом. 

Све личне податке трећих лица о којима се води службена евиденција (на пример: извод из матичне књиге рођених) дужна је да прибави Национална служба, али само на основу изричитог пристанка тог лица, у складу са законом.

Сагласност трећег лица за прибављање  података обавезан је да достави подносилац захтева на обрасцу ( који се може преузети на сајту НСЗ или у филијалама НСЗ ), уколико се определи да НСЗ прибавља податке трећег лица, а  како би НСЗ на основу сагласности  могла да  личне податке трећег лица прибави службеним путем.

ПРОДУЖЕТАК РАДНЕ ДОЗВОЛЕ

Дозвола за рад се продужава ако су у моменту подношења захтева за продужење  испуњени услови за њено издавање.

Захтев за продужење дозволе за рад подноси се најраније 30 дана, а најкасније пре истека рока важења претходне дозволе.

ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ О ДОЗВОЛИ ЗА РАД

Против решења може се изјавити жалба министру надлежном за послове запошљавања, у року од 15 дана од дана обавештења странке о решењу. Жалба се предаје надлежној Филијали Националне службе за запошљавање, непосредно или путем поште препоручено, а може се изјавити и усмено на записник код надлежне Филијале Националне службе за запошљавање, са административном таксом од 560 динара.

ДОЗВОЛЕ ЗА РАД - ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПАЊУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ВЕЗИ  ОДЛУКЕ ВЛАДЕ О ПРУЖАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА КОЈА ДОЛАЗЕ ИЗ УКРАЈИНЕ

Влада Републике Србије донела је Одлуку о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине ("Службени гласник РС",број 36 од 18. марта 2022.године).

Одлуку  о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине, можете преузети и на сајту НСЗ у делу Радне миграције – Дозволе за рад – Важне информације

Привремена заштита је заштита која се одобрава Одлуком Владе у случају масовног прилива расељених лица која се не могу вратити у државу свог порекла или уобичајеног боравишта (члан 2. тачка 9) Закона о азилу и привременој заштити ("Службени гласник РС",број 24/48)). 

Лице којем је одобрена привремена заштита има право на приступ тржишту рада, у периоду док траје привремена заштита, а у складу са прописима којима се уређује запошљавање странаца (члан76.став1. тачка 5 Закона о азилу и привременој заштити).

Лицу коме је одобрена привремена заштита, на његов захтев, Национална служба за запошљавање издаје личну дозволу за рад, за период за који је лицу одобрена привремена заштита.

Лична дозвола за рад је врста дозволе која странцу у Републици Србији омогућава слободно запошљавање, самозапошљавање и оставривање права за случај незапослености, у складу са законом.

Уз захтев за издавање личне  дозволе за рад, поред осталих доказа прописаних законом и Правилником о дозволама за рад, подносилац захтева, прилаже и копије аката које издаје МУП :

 • Решење  којим се лицу одобрава привремена заштита и 
 • Личну карту лица коме је одобрена привремена заштита.

Образац захтева за издавање личне дозволе за рад са списком потребне документације која се прилаже уз захтев може се  преузети на сајту НСЗ у делу Радне миграције – Дозволе за рад –Обрасци захтева

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД

 

Захтев за издавање личне радне дозволе

Захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друства

Захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца- крајњи корисник услуге

Захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца - послодавац

Захтев за издавање радне дозволе за оспособљавање и усавршавање кад захтев подноси послодавац

Захтев за издавање радне дозволе за оспособљавање и усавршавање кад захтев подноси странац

Захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање

Захтев за издавање радне дозволе за упућена лица

Захтев за издавање радне дозволе за запошљавање

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

04.08.2023 - Информација о Закону о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца ("Сл. гласник РС", бр. 62/2023)

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

ОДЛУКА о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине

Утицај споразума о социјалном осигуранју на период издаванја радних дозвола

Поступање Националне службе за запошљавање по Правилнику о обједињеном захтеву за одобрење, односно продужење привременог боравка и издавање дозволе за рад странцу

Мејл адресе филијала НСЗ

Обавештење о обради података о личности у сврху остваривања права на запошљавање странаца

Notification regarding personal data processing in the exercise of foreigners right to employment

Информација о одредбама Закона о запошљавању странаца и Закона о странцима чија примена почиње од 1. јануара 2020. године

Notification regarding the provisions of the Law on Employment of Foreigners and the Law on Foreigners that will become effective on 1 January 2020

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати