Послови

06.07.2022.

Више радних места...

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 26000 Панчево, Војводе Радомира Путника број 13-15

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника број 13-15

Радно место тужилачки помоћник у звању виши тужилачки сарадник које је уподобљено звању самостални саветник

Опис послова: Тужилачки помоћник у звању виши тужилачки сарадник, које уподобљено звању самостални саветник, помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостално или под надзором и по упутствима јавног тужица, односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима.

Услови: за радно место тужилачки помоћник, у звању виши тужилачки сарадник, које је уподобљено звању самостални саветник - стечено високо образовање на основним академским студијама на правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама на правном факултету у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место. 

2. Радно место тужилачки помоћник у звању тужилачки сарадник које је уподобљено звању саветник

Опис послова: Тужилачки помоћник у звању тужилачки сарадник, које уподобљено звању саветник, помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих аката, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужица, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.

Услови: за радно место тужилачки помоћник, у звању тужилачки сарадник, које је уподобљено звању саветник - стечено високо образовање на основним академским студијама на правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама на правном факултету у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово радно место. 

Фазе изборног поступка: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста), 
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ - сертификат о познавањау рада на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару) доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних компетеција: Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетеција, врши се провера посебних функционалних компетеција за радно место тужилачки помоћник, виши тужилачки сарадник - самостални саветник:
- Посебна функционална компетенција у области рада кривичног одељења у јавном тужилаштву - познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва, прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, познавање одредаба Законика о кривичном поступку и Кривичног законика (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у области рада управе у јавном тужилаштву- познавање релевантних прописа из делокруга рада јавног тужилаштва - Закона о јавном тужилаштву, Правилника о управи у јавним тужилаштвима и Закона о државним службеницима (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у области поседовања знања и вештина за израду нацрта јавнотужилачких одлука и других аката, управљање преткривичним поступком, вештине израда нацрта правних ставова (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кандидатом).

3. Провера понашајних компентенција: Понашајне компентенције су управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата рада; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и инегритет (провера ће се вршити од стране дипломираног психолога, на основу интервјуа базираног на компетенцијама).

4. Интервју са комисијом и вредновање кандитата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће проверавати у року од три месеца, рачунајући од дана истека рока подношење пријава на предметни јавни конкурс.

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Путника број 13-15.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

Општи услови за запослење: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник пунолетан; да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: 
- Пријава за јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs
- Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
- Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно исукство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима;
- Пријава на јавни конкурс се може поднети путем поште или непосредно на адресу: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Путника број 13-15;
- Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назачио за доставу обавештења.

VIII Датум и место провера компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеви телефона, или e-mail адресе) које су навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у Панчеву, улица Војводе Радомира Путника број 13-15, Панчево, трећи спрат. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка, обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасциа пријаве.

Општи, остали докази које прилажу само кандитати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци);
- потврда да кандитату раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (или писмена изјава учесника конкурса);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за радно место, уверење о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исте);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Наведене доказе кондидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену у огласу. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени основним судовима, судским јединицама, односно општинским управама као поврени послови) као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима односно општинским управама.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању Националне службе за запошљавање „Послови”.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Војовде Радомира Путника број 13-15, 26000 Панчево, са назнаком „За јавни конкурс”.

Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове пријаве. 

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетеција, а потом и о времену месту провере понашајних компетенција и на крају обавити интервју са кандитатом.

Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Даница Јањић виши тужилачки помоћник и Вељовић Јована виши тужилачки помоћник, контакт телефон 013/352-609 

Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.ф. Основног јавног тужиоца у Панчеву.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е - управе, на огласној табли, интернет презентацију и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

Сви изрази, појмови именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискритминације и на особе женског пола. 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs.