Послови

02.02.2022.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за:


ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

Виши / струковни радиолошки техничар
пробни рад од шест месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА:

I за Универзитетски Клинички центар Србије

Медицинска сестра - техничар општег смера
пробни рад од шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу; оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном стручне спреме); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго); уверење о држављанству. Описи послова за радна места утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, 11000 Београд, Пастерова 2, са назнаком „За конкурс за запошљавање“. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије. Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа. Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.