Саопштења

05.12.2018.

Укида се употреба печата у пословању друштава и предузетника

Одредбом члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (" Сл. Гласник РС", бр.44/18), који је ступио на снагу 09. јуна 2018. године, чија је примена почела 01. октобра 2018. године, престале су да важе одредбе закона и других прописа набројаних под тачком 1.) до 117.) тог члана, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању привредних друштава и предузетника.

Даном почетка примене овог закона престају да важе одредбе одређених закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.

У складу са наведеним Национална служба за запошљавње обавештава послодавце (привредна друштва и предузетнике) да су сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају НСЗ привредна друштва, односно предузетници важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника.