Послови

18.04.2024.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПЕЋ 38310 Гораждевац

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПЕЋ 38310 Гораждевац

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПЕЋ
38310 Гораждевац

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Опис послова за радно место лабораторијски техничар: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију; правилно одлаже медицински отпад. Услови за заснивање радног односа за радно место лабораторијског техничара: Стручна спрема/образовање, - средње образовање, додатна знања /испити/радно искуство, - стручни испит; - лиценца. Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, е/маил адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или фотокопију решења о упису у именик коморе ; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); личну карту (очитану); оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора. Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави: уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци: уверење о ( не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6. месеци. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта и огласне табле Здравственог центра „Др Радован Булатовић“ Пећ са привременим седиштем у Гораждевцу и код Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса на порталу Националне службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата доноси в. д. директора. Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Здравственог центра Пећ (www.zdravstvenicentarpec.com), као и на огласној табли ЗЦ Пећ. Одлука ће кандидатима бити достављена електронским путем на достављену меил адресу. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Пећ – пријава на конкурс, нема улице бб, 38310 Гораждевац, или доставити лично у Здравствени центар Пећ, Служби за правне, кадровске и администартивне послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на конкурс. На коверти обавезно навести име и презиме. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.