Послови

16.04.2024.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД
11000 Београд, Булевар Франше Д' Епереа бр 5
тел. 011/3615-705

Доктор медицине, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, Медицински факултет; положен стручни испит за звање доктор медицине; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Потребна документација: фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу).

Медицински техничар, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: ССС, медицинска школа- општи смер; положен стручни испит за звање медицински техничар; дозвола за рад – лиценца, издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Потребна документација: фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи, фотокопија уверења о положеном стручном испиту; фотокопија лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу).

Возач за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме – кв/вк возач моторног возила, возачка дозвола „Б” категорије, 1 година радог искуства на пословима возача, уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Потребна документација: фотокопију дипломе о завршеној саобраћајној школи; фотокопију возачке дозволе; фотокопију потврде о радном искуству на пословима возача (у трајању од најмање 1 године).

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); фотокопију уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци). Пријаве на оглас послати препоручено поштом, на адресу Завода за ургентну медицину Београд, Бул. Франше д' Епереа 5, са назнаком: „За јавни оглас” и навођењем радног места на које конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на сајту Националне службе за запошљавање, на Огласној табли и сајту Завода за ургентну медицину Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.Достављена документација се не враћа, те се из тог разлога траже неоверене фотокопије.Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Завода за ургентну медицину Београд. Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања уговора о раду биће дужни да доставе оверене копије доказа о испуњености услова и доказ о започетој или извршеној имунизацији у складу са Правилником о имунизацији и извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима.