Послови

20.09.2023.

Записничар у звању референт

ВИШИ СУД У ШАПЦУ 15000 Шабац


ВИШИ СУД У ШАПЦУ
15000 Шабац, Господар Јевремова 8
тел. 015/346-953

Записничар у звању референт

Опис послова: записничар – по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад за ово радно место.

Општи услови: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

У изборном поступку комисија ће проверити опште, посебне и понашајне компетенције, након чега ће комисија обавити интервју са кандидатима. Провера се обавља по следећим фазама:

1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака - практичним радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем - тест).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције “дигитална писменост”, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац, доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
База питања за проверу општих функционалних компетенција биће објављена на интернет страници Вишег суда у Шапцу www.sa.vi.sud.rs

2. Провера посебних функционланих компенеција и то:
- Познавање административних послова-канцеларијско пословање, припрема материјала и вођење записника, познавање рада дактилобироа-прописа релевантних за надлежност и организацију судова, (провера ће се вршити писаним путем, односно тестом)
-Познавање релевантних прописа из делокруга радног места Закон о општем управном поступку, Закона о државним службеницима и Судски пословник (провера ће се вршити писаним путем, односно тестом)
-Провера брзине и тачности куцања - препис и диктат - провера ће се вршити писаним путем на рачунару

3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираног психолога путем упитника.

4. Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад, на радном месту и прихватање вредности државних органа (обавља се усмено).
Све наведене комепетенције комисија ће проверити у року од 30 дана рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона, а сходно одредбама Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије” број 30/2019).

Место рада: Шабац, Господар Јевремова 8.

Врста радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време, уз обавезан пробни рад за лица која први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 месеци.

Адреса на коју се подносе пријаве: Виши суд у Шапцу, 15000 Шабац, Господар Јевремова 8, са назнаком “За јавни конкурс - за извршилачко радно место ___ (навести назив радног места за које се подноси пријава)Њ.

Датум оглашавања: 20. септембар 2023. године.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса на интернет презентацији и огласној табли Вишег суда у Шапцу, на порталу Е-управе и на интернет презентацији и периодичним издању огласа Националне службе за запошљавање.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијела Савић, секретар суда, 015/346-953.

Пријава за јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Вишег суда у Шапцу уз текст конкурса или се може преузети у управи Вишег суда. Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
Пријава на конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Приликом предаје пријава на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 дана од пријема пријаве у Виши суд у Шапцу, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази које прилажу сви кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- фотокопија или очитана лична карта,
- уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци
- потврда да кандидату није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- за радно место записничар у звању референт - уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицима, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре првог марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.
Уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, државни службеник може да поднесе решење о распоређивању или премештају на радно место у државном органу или решење да је нераспоређен.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење о положеном државном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” број 18/2016) прописано је између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на горе наведену адресу Вишег суда у Шапцу.

Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу података наведених у образцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, а о започињању изборног поступка учесници конкурса биће обавештени путем телефона.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, као и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Вишег суда у Шапцу. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу конкурса обавештавају се о времену и месту спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим образцима пријавама.

Изборни поступак спровешће конкурсна комисија именована решењем Председника Вишег суда у Шапцу.

Изборни поступак: списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији Випег суда у Шаоцу према шифрама.

НАПОМЕНА:
Кандидат заснива радни однос на неодређено време.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Сви докази прилажу се на српском језику, а уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалих компетенција могу се наћи на интернет презентацији Вишег суда у Шапцу.
Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи у року од 6 месеци, од дана заснивања радног односа, сходно чл. 102. Закона о државним службеницима РС. Кандидати са положеним државним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег суда у Шапцу www.sa.vi.sud.rs и огласној табли Вишег суда у Шапцу, на порталу Е-управе и на интернет презентацији и периодичним издању огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.