Послови

18.07.2022.

Возач возила Б категорије

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ 11000 Београд, Пастерова 1

ДОМ ЗДРАВЉА
САВСКИ ВЕНАЦ

11000 Београд, Пастерова 1

Возач возила Б категорије
на одређено време због повећаног обима посла а најдуже до 30.09.2022. године

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола одговарајуће категорије. Кандидати су обавезни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

ОСТАЛО: кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Пријаве се подносе на наведену адресу, са назнаком „За оглас”. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.