Послови

12.06.2024.

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Виши суд у Неготину, 19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Записничар у звању референт

2. Пријем и експедиција поште у звању референт

Опис послова (за радно место 1): По годишњем распореду послова, обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденције о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда, судије или сектретара суда. Обавља претежно рутинске послове с бројним међусобно повезаним различитим задацима у којима се примењују једноставне и прецизно утврђене методе рада или поступака, самосталност у раду ограничена је повременим надзором руководиоца и његовим општим упутствима и обавља контакте углавном уже унутрашње јединице у којој је радно место, а привремено и са другим ужим унутрашњим јединицама у ограну ако је потребно да се прикупе или размене информације.

Услови (за радно место 1): поседовање IV степена средње стручне спреме, друштвеног смера или гимназија; најмање две године радног искуства у струци; положен испит за дактилографа I А класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Опис послова (за радно место 2): Врши пријем поште и контролише да ли је судска такса плаћена, разврстава пошту по материјама у складу са Судским пословником, врши распоређивање по одељењима, врши експедицију судских одлука и других писмена и друге послове у оквиру писарнице, стара се о чувању предмета у архиви у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, главну књигу архиве и књигу примљених и издатих предмета, о чему води евиденцију, поступа по налозима за издавање предмета, води књигу „Корпора деликти“ за одузете ствари и посебно одузетих аутомобила и обавља друге послове у складу са Судским пословником. Услови (за радно место 2): поседовање IV степена средње стручне спреме, друштвеног смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест у трајању од 30 минута ). Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања (у којој су обележени и тачни одговори), која је објављена на интернет презентацији Вишег суда у Неготину,
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о познавању рада на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом). Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања (у којој су обележени и тачни одговори), која је објављена на интернет презентацији Вишег суда у Неготин.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених облати на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције Дигитална писменост неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару ) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере, односно Комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је неопходан за обављање послова на радном месту.

2. Провера посебних фукционалних компетенција: Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
1. За радно место записничар: 
Посебна функционална компетенција: познавање прописа (Закон о  ржавним службеницима и Судски пословник), провераваће се писаним путем – тест Посебна функционална компетенција - поседовање вештине куцања, провераваће се практичним радом на рачунару, тако што ће члан комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидат куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску одлуку, а време за проверу је 10 (десет) минута. 
Посебна функционална компетенција: поседовање знања и вештина припрема материјала и вођење записника, провераваће се усменим путем - разговор са кандидатом. Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора.
Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио таст. Време за израду теста је 30 минута. Материјал за припрему кандидата може се наћи на интернет презентацији суда. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова на радном месту записничара. Време за припрему задатка је 30 (тридесет) минута. 2. За радно место за пријем и експедицију поште:
Посебна функционална компетенција: познавање прописа (Закон о државним службеницима и Судски пословник) , провераваће се писаним путем – тест у трајању од 30 минута. Посебна функционална компетенција: познавање канцеларијског пословања, провераваће се усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебне функционалне компетенције: израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција; метода вођења интерних и доставних књига, провераваће се усменим путем – разговор са кандидатом. Писани тест се састоји од 15 питања са више пунуђених одговора.
Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио таст. Време за израду теста је 30 (тридесет) минута. Материјал за припрему кандидата може се наћи на интернет презентацији суда. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 30 (тридесет) минута.

3. Провера понашајних компетенција: провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет вршиће се од стране дипломираног психолога на основу интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватања вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено). Све наведене компетенције Комисија ће проверавати у року од 3-три месеца, рачунајући од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.

IV Врста радних односа и место рада: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време у Вишем суду у Неготину, Трг Стевана Мокрањца 1.

V Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 шест месеци.

VI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: 1. извод из матичне књиге рођених, 2. уверење о држављанству Републике Србије, 3. уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци, издато од стране надлежне полицијске управе, 4. потврда да кандидату није престао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су била запослена у државним органима), 5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), 6. доказ о стручној спреми (диплома или сведочанство), 7. доказ о оспособљености за дактилографа i а класе, 8. доказ о положеном државном стручном испиту (Уколико кандидат нема положен државни стручни испит, исто није неопходан услов нити предност за заснивање радног односа, међутим уколико кандидат буде изабран на радно место које се попуњава путем јавног конкурса, дужан је да положи државни стручни испит у року од 6 месеци од дана ступања на рад), 9. Доказ о радном искуству (потврде, решења, оверена радна књижица и други акти из којих се може утврдити да ли кандидат има потребно радно искуство у струци, односно на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци), 10. Образац 1-изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 11. Други докази (сертификат о познавању рада на рачунару и сл.). Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника. Кандидати који су успешно прошли фазе провере посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 радних дана од пријема обавештења доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају о искључењу из даљег изборног поступка. 

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Уредно попуњене, одштампане и потписане пријаве подносе се писмено на адресу Вишег суда у Неготину, Трг Стевана Мокрањца 1, са назнаком „Пријава за јавни конкурс Су В-35 76/2024“, или непосредно у просторијама судске управе Вишег суда у Неготину.

VIII Начин оглашавања и рок за подношењем пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс се оглашава на интернет презентацији и огласној табли Вишег суда у Неготину, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношењем пријава је 8 (осам) дана и исти почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава садржи и обавезну изјаву кандидата којом се он опредељује за две опције: да је сагласан да ће његове податке који се воде у службеним евиденцијама (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности) прибавити орган из службених евиденција или да ће лично доставити све податке из службених евиденција. Уколико се кандидат определи да ће сам доставити податке из службених евиденција а исто не учини након позива суда за доставом доказа који се прилажу у конкурсном поступку у року од 5 радних дана од пријема позива, губи статус кандидата на конкурсу, те ће се писмено обавестити о искључењу из даљег изборног поступка. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће одбацити решењем. По подношењу, свака пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Лице задужено за давање информација о јавном конкурсу: судијски помоћник Надежда Тодоровић, 019/542-366.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, приступиће фазама изборног поступка, који ће се спровести у седишту Вишег суда у Неготину, док ће о времену и месту прве фазе изборног поступка учесници јавног конкурса бити обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама или путем мејла, у складу са начином достављања обавештења за који су се определили у достављеној пријави, и то у року од најмање три дана пре отпочињања изборног поступка.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику орају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача. Положен стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.