Послови

20.07.2022.

Више радних места...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Београд, Булевар војводе Мишића 39

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Београд, Булевар војводе Мишића 39

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/2021), Републички геодетски завод оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића број 39. 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему података за уређење земљишне територије, у звању саветник
Гео Сектор, Одељење за оперативне послове државног премера, Одсек за уређење земљишне територије
1 извршилац

Опис послова: Израда, преглед, контрола и допуна, припрема за дигитализацију и дигитализација елабората бонитирања земљишта; припрема података за потребе израде техничке документације у поступку уређења земљишне територије, катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта; лабораторијско испитивање земљишних узорака у поступку катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта и припрема података за израду записника о извршеном испитивању; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

2. Радно место за контролу квалитета векторских топографских података, у звању саветник
Гео Сектор, Одељење за топографију, Одсек за векторске топографске податке
1 извршилац

Опис послова: Контрола квалитета података и пружање стручне помоћи на пословима прикупљања података за израду ОТМ-а, 2D и 3D векторских топографских података, података евиденције о објектима који нису уписани у катастар непокретности, других евиденција о променама на непокретностима и других просторних база података; обезбеђивање података потребних за прикупљање садржаја ОТМ-а, 2D и 3D векторских топографских података, података евиденције о објектима који нису уписани у катастар непокретности, других евиденција о променама на непокретностима и других просторних база података; ажурирање садржаја базе ОТМ-а, 2D и 3D векторских топографских података, података евиденције о објектима који нису уписани у катастар непокретности и других евиденција о променама на непокретностима на основу података добијених снимањем из ваздуха, као и података добијених другим методама и поступцима; учешће у изради и ажурирању техничких спецификација за ОТМ, 2D и 3D векторске топографске податке, податке евиденције о објектима који нису уписани у катастар непокретности, других евиденција о променама на непокретностима и друге просторне базе; праћења развоја GIS технологија у области геоинформација; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

3. Радно место за подршку у контроли квалитета дигиталног ортофотоа, у звању млађи саветник
Гео Сектор, Одељење за топографију, Одсек за израду дигиталног ортофотоа
1 извршилац

Опис послова: Учешће у обради података снимања из ваздуха за потребе израде дигиталног ортофотоа; учествовање у контроли израђених производа; подршка у изради техничке документације за потребе израде дигиталног ортофотоа; учешће у имплементацији нових дигиталних технологија у поступку израде дигиталног ортофотоа; подршка у припреми радова за израду дигиталног ортофота; пружање подршке у контроли израђених производа; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

4. Радно место за административне послове, у звању сарадник
Сектор за надзор и контролу, Одељење за стручни. управни и инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Израда решења о одобрењу за рад геодетских организација; израда геодетских лиценци, печата и легитимација за идентификацију запослених у геодетским организацијама; вођење Регистра лиценци за рад геодетских организација и Регистра геодетских лиценци; припрема предлога за унапређење и побољшање апликације Регистра лиценци; старање о Регистру лиценци за рад геодетских организација и Регистра геодетских лиценци; припремање извештаја о подацима који се воде у Регистру лиценци; вођење евиденције о инспекцијском надзору; припремање података за публиковање на геопорталу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад нa радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

5. Радно место за обраду геопросторних података у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Одељење за управљање геопросторним подацима катастра непокретности, Одсек за ажурирање и унапређење квалитета геопросторних података
3 извршиоца

Опис послова: Припремање и обрада података за унапређење базе података дигиталног катастарског плана; креирање специфичних извештаја о просторним подацима дигиталног катастарског плана; израда извештаја о тополошкој и тематској конзистентности графичких и алфанумеричких података катастра непокретности у циљу припреме података за имплементацију у централну базу података; праћење реализације поступка усаглашавања графичких и алфанумеричких података; сарадња са Службама за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

6. Радно место за подршку обради и дистрибуцији алфанумеричких података катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Одељење за управљање геопросторним подацима катастра непокретности, Одсек за дистрибуцију података катастра непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Преглед и дистрибуција алфанумеричких података катастра непокретности; израда типских извештаја и уверења о подацима катастра непокретности; штампање излазних докумената генерисаног садржаја алфанумеричког дела базе података катастра непокретности; издавање докумената електронским путем, путем дигиталних носача или у штампаном облику; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња геодетска школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

7. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Вождовац, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Устаничка бр. 53 у згради ГО Вождовац.

8. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Вождовац, Одсек за катастар непокретности
2 извршиоца

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Устаничка бр. 53 у згради ГО Вождовац.

9. Радно место за подршку управним пословима, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Вождовац, Одсек за правне послове 
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Устаничка бр. 53 у згради ГО Вождовац.

10. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Палилула, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

11. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Звездара, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, 27. марта 43-45.


12. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Звездара, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

13. Радно место за провођење промена у базама података у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Стари град, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Цара Душана 1.

14. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Стари град, Група за послове писарнице 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Цара Душана 1.

15. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Чукарица, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

16. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Чукарица, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

17. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Чукарица, Група за послове писарнице 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

18. Радно место за подршку управним пословима, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Врачар, Одсек за правне послове
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84.

19. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Земун, Одсек за катастар непокретности
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Кеј ослобођења 29, 2. спрат

20. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Земун, Група за послове писарнице 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Кеј ослобођења 29, 2. спрат.


21. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сурчин, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сурчин, Војвођанска 109.

22. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Београд, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Омладинских бригада 1.

23. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Обреновац, Одсек за катастар непокретности 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Обреновац, Војводе Мишића 192.

24. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Обреновац, Одсек за правне послове
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Обреновац, Војводе Мишића 192.

25. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Раковица, Одсек за катастар непокретности Барајево
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Барајево, Светосавска 60.

26. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Младеновац, Одсек за катастар непокретности Сопот 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

27. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лазаревац, Одсек за катастар непокретности Уб, Група за послове писарнице - Уб
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на захтев координатора; овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Уб, Милоша Селаковића 1.

28. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Шабац, Одсек за катастар непокретности - Шабац
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Шабац, Краља Александра 21.

29. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Шабац, Одсек за катастар непокретности - Богатић, Групa за послове писарнице - Богатић
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Богатић, Војводе Степе 2.

30. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ваљево, Одсек за катастар непокретности - Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

31. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ваљево, Одсек за катастар непокретности - Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

32. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ваљево, Одсек за правне послове - Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

33. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ваљево, Група за послове писарнице - Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

34. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ваљево, Група за катастар непокретности Лајковац 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лајковац, Носилаца Албанске споменице 4а.

35. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ваљево, Група за катастар непокретности Лајковац
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припремање података из службене евиденције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лајковац, Носилаца Албанске споменице 4а.

36. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Чачак, Одсек за катастар непокретности - Чачак
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 4.

37. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Неготин, Одсек за катастар непокретности - Неготин
3 извршиоца

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Неготин, Станка Пауновића 1.

38. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Неготин, Група за катастар непокретности Кладово
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада Кладово, 22. септембра 26.

39. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Краљево, Одсек за катастар непокретности Врњачка бања, Група за послове писарнице - Врњачка бања 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врњачка бања, Крушевачка 17.

40. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Краљево, Група за катастар непокретности Трстеник 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Трстеник, Вука Караџића 6.

41. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Зајечар, Одсек за катастар непокретности - Зајечар
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар, Николе Пашића 91.

42. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Зајечар, Одсек за катастар непокретности Књажевац, Група за послове писарнице - Књажевац 
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на захтев координатора; овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Књажевац, Јове Курсуле 1.

43. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Зајечар, Одсек за катастар непокретности Књажевац, Група за послове писарнице - Књажевац 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Књажевац, Јове Курсуле 1.

44. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ћуприја, Одсек за катастар непокретности - Ћуприја 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7.

45. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ћуприја, Одсек за правне послове - Ћуприја 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7.

46. Радно место за подршку управним пословима, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Службa за катастар непокретности Инђија, Одсек за катастар непокретности Стара Пазова
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Стара Пазова, Светосавска 11.

47. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Суботица
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

48. Радно место пријемног шалтера за поднеске, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Суботица
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, завођења поште, скенирање примљене поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Мали Иђош, Главна 32.

49. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Суботица, Одсек за катастар непокретности - Суботица 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

50. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, Одсек за катастар непокретности - Нови Пазар
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17.

51. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, Одсек за катастар непокретности - Нови Пазар 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17.

52. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, Одсек за катастар непокретности - Нови Пазар 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17.

53. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, Одсек за катастар непокретности Рашка, Група за послове писарнице - Рашка 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Рашка, Ибарска 2.

54. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Вршац, Група за катастар непокретности Бела Црква 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бела Црква, Милетићева 2.

55. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ужице, Одсек за катастар непокретности - Ужице 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице, Југ Богданова 1.

56. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ужице, Група за катастар непокретности Бајина Башта 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бајина Башта, Душана Вишића 28.

57. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Бачка Паланка, Одсек за катастар непокретности Врбас 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

58. Радно место руководилац Групе, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Бачка Паланка, Одсек за катастар непокретности Врбас, Група за послове писарнице - Врбас 
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на захтев координатора; овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

59. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лозница, Одсек за катастар непокретности - Лозница 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лозница, Кнеза Милоша 3.

60. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лозница, Група за катастар непокретности Љубовија 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Љубовија, Војводе Мишића 45.

61. Радно место руководилац Групе, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лозница, Група за катастар непокретности Мали Зворник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Мали Зворник, Краља Петра Првог 28.

62. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пирот
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

63. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пирот, Одсек за катастар непокретности - Пирот
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

64. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пирот, Одсек за катастар непокретности - Пирот
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

65. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пирот, Група за послове писарнице - Пирот
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

66. Радно место руководилац Групе, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пирот, Група за катастар непокретности Бела Паланка
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бела Паланка, Српских владара 56.

67. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пирот, Група за катастар непокретности Бела Паланка
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бела Паланка, Српских владара 56.

68. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Велико Градиште, Група за катастар непокретности Жагубица
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Жагубица, Хомољска 2.

69. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Коцељева, Одсек за катастар непокретности - Коцељева
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Коцељева, Немањина 76.

70. Радно место руководилац Групе, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Коцељева, Група за катастар непокретности Владимирци
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Владимирци, Светог Саве 57.

71. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Бор, Одсек за катастар непокретности - Бор 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бор, Ђуре Ђаковића 10.

72. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Бор, Одсек за правне послове - Бор 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бор, Ђуре Ђаковића 10

73. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ниш, Одсек за катастар непокретности - Ниш 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, Генерала Транијеа 11а

74. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ниш, Група за послове писарнице - Ниш 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, Генерала Транијеа 11а.

75. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ниш, Група за катастар непокретности Дољевац 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Дољевац, Николе Тесле 121.

76. Радно место пријемног шалтера за поднеске, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Алексинац
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, завођења поште, скенирање примљене поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Мерошина, Цара Лазара 17.

77. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Алексинац, Одсек за катастар непокретности - Алексинац 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Алексинац, Душана Тривунца 3.

78. Радно место пријемног шалтера за поднеске, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пожаревац
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, завођења поште, скенирање примљене поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Мало Црниће, Маршала Тита.

79. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пожаревац, Одсек за катастар непокретности - Пожаревац 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пожаревац, Дринска 2.

80. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Пожаревац, Група за послове писарнице - Пожаревац
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пожаревац, Дринска 2.

81. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Прокупље, Одсек за катастар непокретности - Прокупље
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље, Никодија Стојановића Татка 2.

82. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Прокупље, Одсек за катастар непокретности - Прокупље 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље, Никодија Стојановића Татка 2.

83. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Панчево, Одсек за катастар непокретности - Панчево
2 извршиоца

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина 19.

84. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Панчево, Група за катастар непокретности Ковин
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ковин, Светозара Марковића 15.

85. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Панчево, Група за катастар непокретности Ковачица
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припремање података из службене евиденције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ковачица, Др. Јанка Булика 56.

86. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Панчево, Група за катастар непокретности Ковачица 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ковачица, Др. Јанка Булика 56.

87. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Врање 
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врање, Краља Милана 1.

88. Радно место руководилац Групе, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Врање, Група за послове писарнице - Врање 
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи и шалтера; пружање информација из делокруга рада Групе и шалтера на захтев координатора; овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе и шалтера; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врање, Краља Милана 1.

89. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Врање, Група за послове писарнице - Врање 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врање, Краља Милана 1.

90. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник, Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Врање, Група за катастар непокретности Прешево 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Прешево, Маршала Тита 42.

91. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Врање, Група за катастар непокретности Прешево 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Прешево, Маршала Тита 42.

92. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референт, Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ариље 
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ариље, Браће Михаиловић 22.

93. Радно место за подршку управним пословима, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Ариље, Одсек за правне послове- Ариље
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ариље, Браће Михаиловић 22.

94. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крушевац, Одсек за катастар непокретности - Крушевац
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац, Косанчићева 3.

95. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крушевац, Одсек за катастар непокретности - Крушевац 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац, Косанчићева 3.

96. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крушевац, Одсек за катастар непокретности - Крушевац 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац, Косанчићева 3


97. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крушевац, Одсек за катастар непокретности - Крушевац 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац, Косанчићева 3.

98. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крушевац, Група за послове писарнице - Крушевац 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Крушевац, Косанчићева 3.

99. Радно место за подршку управним пословима, у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сомбор, Одсек за правне послове- Сомбор
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор, Краља Петра Првог 8.

100. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сомбор, Група за послове писарнице - Сомбор 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор, Краља Петра Првог 8.

101. Радно место за унос података у базу катастра непокретности, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сомбор, Одсек за катастар непокретности Кула 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кула, Лењинова 11.

102. Радно место руководилац Групе, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сомбор, Група за катастар непокретности Оџаци
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника Службе).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Оџаци, Кнеза Михаила 24.

103. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Зрењанин, Одсек за катастар непокретности - Зрењанин
3 извршиоца

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин, Трг слободе 10.

104. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Зрењанин, Група за катастар непокретности Житиште
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Житиште, Ђуре Јакшића 2.

105. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података у звању млађи саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Кикинда, Одсек за катастар непокретности - Кикинда 
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 11.

106. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Кикинда, Одсек за катастар непокретности - Кикинда
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 11.

107. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Кикинда, Група за послове писарнице - Кикинда 
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи и шалтера; пружање информација из делокруга рада Групе и шалтера на захтев координатора; овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе и шалтера; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 11.

108. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Кикинда, Група за катастар непокретности Кањижа 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кањижа, Главни трг 1.

109. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Кикинда, Група за катастар непокретности Сента 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сента, Главни трг 1.

110. Радно место за провођење промена у базама података у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крагујевац, Одсек за катастар непокретности - Крагујевац 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац, Трг слободе 3.

111. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Крагујевац, Одсек за катастар непокретности - Крагујевац 
2 извршиоца

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац, Трг слободе 3.

112. Радно место за унос података у базу катастра непокретности у звању референт Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Крагујевац, Одсек за катастар непокретности- Крагујевац 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац, Трг слободе 3.

113. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лесковац, Одсек за катастар непокретности - Лесковац 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лесковац, Бабичког одреда 1.

114. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лесковац, Одсек за катастар непокретности - Лесковац 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лесковац, Бабичког одреда 1.

115. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Лесковац, Група за катастар непокретности Власотинце
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Власотинце, Трг ослобођења 1.

116. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Лесковац, Група за катастар непокретности Бојник 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бојник, Трг слободе 2.

117. Радно место за послове писарнице, у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Лесковац, Група за катастар непокретности Бојник 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бојник, Трг слободе 2.

118. Радно место за провођење промена у базама података, у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 1, Одсек за катастар непокретности - Нови Сад 1
2 извршиоца

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад 1, Јеврејска 21.

119. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 1, Одсек за катастар непокретности - Нови Сад 1 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад 1, Јеврејска 21.

120. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 1, Одсек за катастар непокретности Бечеј, Група за послове писарнице - Бечеј 
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на захтев координатора; овера мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности), старање о формално правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе поднетог захтева; старање о архиви и архивској грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања; старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о статусу предмета; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бечеј, Трг ослобођења 2.

121. Радно место за послове писарнице у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Нови Сад 1, Група за катастар непокретности Жабаљ 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетскоинформационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Жабаљ, Светог Николе 39а.

122. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 1, Група за катастар непокретности Тител 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника Службе).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Тител, Главна 14а.

123. Радно место за унос података у базу катастра непокретности у звању референт Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Нови Сад 1, Група за катастар непокретности Тител
2 извршиоца

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Тител, Главна 14а.

124. Радно место за унос података у базу катастра непокретности у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Нови Сад 2, Одсек за катастар непокретности - Нови Сад 2 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиденције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Нови Сад 2, Железничка 6.

125. Радно место за послове писарнице у звању референт Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Нови Сад 2, Група за послове писарнице - Нови Сад 2 
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и документа на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад 2, Железничка 6.

126. Радно место за провођење промена у базама података у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 2, Одсек за катастар непокретности Нови Сад 3 
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрта решења у управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад 3, Железничка 6.

127. Радно место за провођење промена у бази катастра непокретности, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 2, Одсек за катастар непокретности Нови Сад 3 
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање излазних докумената након извршене промене; обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад 3, Железничка 6.

128. Радно место за унос података у базу катастра непокретности у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Нови Сад 2, Одсек за катастар непокретности Нови Сад 3 
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припремање података из службене евиденције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад 3, Железничка 6.

129. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Нови Сад 2, Група за катастар непокретности Србобран 
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга рада Групе; контрола ажурности у решавању предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Србобран, Трг слободе 4.

130. Радно место пријемног шалтера за поднеске у звању референт
Сектор за катастар непокретности Служба за катастар непокретности Јагодина 
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, завођења поште, скенирање примљене поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Баточина, Краља Петра Првог 32.

131. Радно место за унос података у базу катастра непокретности у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Јагодина, Одсек за катастар непокретности - Јагодина 
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података у базу катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената; припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Јагодина, Краља Петра Првог 1А.

132. Радно место за преглед техничке документације у звању саветник
Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Београд, Одсек за катастар водова 
1 извршилац

Опис послова: Преглед и пријем елабората геодетског мерења водова; преглед података о измереним водовима; преглед података из графичког дела базе катастра водова; учествовање у поступку одржавања катастра водова и у активностима везаним за унапређење модела података катастра водова; припремање и издавање података по захтеву који се односе на инфрастуктурне објекте РС; обрада предмета добијених из геодетско - информационих система; праћење и предлагање увођења нових технологија; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

133. Радно место за издавање података и провођење промена у бази катастра водова, у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Нови Сад, Група за издавање и припрему података у бази катастра водова 
1 извршилац

Опис послова: Креирање излазних докумената из базе катастра водова; праћење реализације геодетског мерења по пријави радова; преузимање елабората геодетског мерења водова; обрачунавање таксе и израда спецификације за извршене услуге; израда потврде о извршеном геодетском мерењу водова; обрада предмета добијених из геодетско - информационих система; провођење промена у бази катастра водова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжињерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад, Јеврејска 21.

134. Радно место руководилац Групе у звању сарадник
Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Краљево, Група за издавање и припрему података у бази катастра водова 
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о исправности реализације геодетског мерења по пријави радова; преузимање елабората геодетског мерења водова; старање о исправности обрачуна таксе и израда спецификације за извршене услуге; израда месечних, кваратлних и годишњих извештаја из делокруга рада; обрада предмета добијених из геодетско - информационих система; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжињерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 1.

135. Радно место за унос и припрему у бази података катастра водова у звању референт
Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Ужице, Група за издавање и припрему података у бази катастра водова 
1 извршилац

Опис послова: Унос података одржавања катастра водова у бази катастра водова и штампање излазних докумената; израда потврде о извршеном геодетском мерењу водова; заштита и архивирање податка на дигиталним медијима; обрада предмета добијених из геодетско - информационих система; обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице, Југ Богданова 1.

136. Радно место за поступање у управним и у вануправним стварима, у звању саветник
Сектор за правне послове, Одељење за другостепени поступак
1 извршилац

Опис послова: Припрема закључака о обустави поступка и других аката поводом обраћања странака и првостепених органа; припрема одговора на тужбе поднете Управном суду против одлука из делокруга Одељења; припрема дописа за достављање списа предмета, Контактирање првостепених органа у том смислу, као и друге радње усмерене на правовремено поступање по налозима Управног суда; припрема аката у управним и вануправним предметима везаним за делокруг одељења а који нису формирани по правним лековима; израда извештаја о раду и учешће у изради планова; обављање других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

137. Радно место за аналитику и праћење процеса рада у звању саветник
Сектор за развој, Одељење за аналитику и праћење реализације рада 
1 извршилац

Опис послова: Припремање и обрада статистичких података из делокруга Одсека; анализирање резултата реализације радова на изради и одржавању база података у службама за катастар непокретности; давање предлога и учешће у изради и тестирању апликативних софтвера за потребе планирања и праћења реализације радова из делокруга Одсека; обрада података прикупљених од Завода за потребе анализе радова; генерисање извештаја о стању елабората премера, збирке исправа и база података катастра непокретности; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека и Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

138. Радно место за стручну подршку у поступку праћења радова у звању млађи саветник
Сектор за развој, Одељење за аналитику и праћење реализације рада
2 извршиоца

Опис послова: Учешће у изради и ажурирању геопросторног модела података са статистичким анализама постигнутих резултата служби на нивоу РС; учешће у припреми графикона и презентација; контрола упита за припремљене статистичке анализе; учешће у формирању извештаја прилагођена задатим критеријумима; учешће у припреми пратећег текста за објаву података на интернет порталу; учешће у изради упутстава и објашњења за примењене статистичке критеријуме; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

139. Радно место за верификацију података у звању млађи саветник
Сектор за развој, Одељење за процену и вођење вредности непокретности, Одсек за контролу података 
1 извршилац

Опис послова: Учешће у верификацији регистрованих цена; учешће у статистичкој верификацији података; учешће у одржавању система за верификацију података РЦН и јавног увида у РЦН; учешће у припреми месечних, кварталних и годишњих извештаја о извршеним верификацијама; издавање података из РЦН-а на захтев странке; учешће у предлагању мера за унапређење регистрације и верификације података; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Јурија Гагарина 81.

140. Радно место за подршку изради извештаја о тржишту у звању млађи саветник
Сектор за развој, Одељење за процену и вођење вредности непокретности, Одсек за аналитику тржишта 
1 извршилац

Опис послова: Обрада и анализа података и интерпретација резултата; прикупљање информација о стању на тржишту непокретности са локалних подручја; израда извештаја о стању на тржишту непокретности по захтеву; учешће у изради кварталних и полугодишњих извештаја о стању на тржишту непокретности; припрема података за израду извештаја; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Јурија Гагарина 81.

141. Радно место за праћење и процену земљишта и објеката у звању саветник
Сектор за развој, Одељење за процену и вођење вредности непокретности, Одсек за припис вредности
1 извршилац

Опис послова: Праћење и анализа модела процене вредности подтржишта земљишта, објекта и посебних делова објекта; праћење и анализа индексирања у вези са временским прилагођавањем цена за подтржишта објеката и посебних делова објекта; анализирање резултата поступка зонирања процењених вредности подтржишта земљишта, објекта и посебних делова објекта; израда система за обраду података, моделирања непокретности, прорачун и припис вредности свих непокретности у катастару непокретности; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области техничко-технолошких или друштвенохуманистичких наука или биотехнолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Јурија Гагарина 81.

142. Радно место за евиденцију основних средстава у звању млађи саветник
Одељење за финансије и контролу, Одсек за буџет и рачуноводство
1 извршилац

Опис послова: Вођење помоћне евиденције основних средстава и картица сваког основног средства која обезбеђује детаљне податке о сваком основном средству; обрачун и књижење амортизације и ревалоризације на основним средствима; припреме података из помоћне евиденције основних средстава за израду извештаја о билансу стања Завода; усклађивање аналитике помоћних књига о основним средствима са синтетиком; израда других статистичких извештаја о улагањима у основна средства и имовину; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

143. Радно место за анализу продукције у звању саветник
Одељење архива, Одсек за планирање и продукцију Дигиталног архива
1 извршилац

Опис послова: Организација, анализа и контрола радних процеса; старање о распоређивању документације по производним линијама; квантитативна и квалитативна анализа конверзије и контроле продукције; анализа рада смена; планирање динамике скенирања и вођење статистике; издавање радних налога; сарадња и контакт са унутрашњим јединицама Завода ради достављања документације; прикупљање података за израду месечних извештаја; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

144. Радно место за подршку кадровским пословима, у звању млађи саветник
Одељење људских ресурса, Одсек за радно правне односе
1 извршилац

Опис послова: Обављање послова израде нацрта одлука и решења у вези са остваривањем права из радног односа запослених у Републичком геодетском заводу; учествовање у прикупљању података за потребе израде нацрта кадровског плана органа; учествовање у поступцима заснивања радног односа и осталих облика радног ангажовања запослених; старање о остваривању права, обавеза и одговорности из радног односа; старање о правилном комплетирању и чувању персоналних досијеа запослених; учешће у изради планова, анализа и извештаја рада Одељења из своје надлежности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
 
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бр. 1
- Посебна функционална компетенција за област рада геодетски послови (комасациона процена земљишта, катастарско класирање и бонитирање земљишта; лабораторијске анализе земљишних узорака за потребе комасационе процене катастарског класирања и бонитирање земљишта) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта, Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности) провераваће се писано путем симулације. 

За радно место под редним бр. 2
- Посебна функционална компетенција за област рада геодетски послови (топографски подаци) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 3
- Посебна функционална компетенција за област рада геодетски послови (Фотограметрија, ) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 4
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места ( Правилник о лиценци за рад геодетске организације)

За радно место под редним бр. 5
- Посебна функционална компетенција за област рада -студијко аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о дигиталном геодетском плану) провераваће се путем симулације (писмено). 

За радно место под редним бр. 6
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације. 
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) провераваће се писано путем симулације.

За радна места под редним бр. 7, 10, 21, 22, 23, 26, 28, 36, 37, 51, 56, 59, 64, 67, 68, 71, 77, 79, 81, 83, 86, 90, 96, 103, 106, 111, 114, 119 и 127
- Посебна функционална компетенција за област рада управно правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за област рада -студијко аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено)

За радна места под редним бр. 8, 12, 16, 24, 25, 31, 32, 35, 45, 49, 52, 57, 72, 73, 82, 85, 97, 101, 112, 123, 124, 128, 131 и 135
- Посебна функционална компетенција за област рада администативни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 9, 18, 46, 93, 99
- Посебна функционална компетенција за област рада-управно-правни послови (Општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 11, 13, 15, 44, 50, 55, 95, 110, 113, 118 и 126
- Посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 14, 17, 20, 29, 33, 39, 40, 43, 53, 54, 65, 74, 75, 80, 84, 89, 91, 98, 100, 104, 115, 117, 121 и 125
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места, (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 19, 30, 41, 63, 69, 94 и 105
- Посебна функционална компетенција за област рада управно правни послови (Општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, приписи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 27, 42, 58, 88, 107 и 120
- Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 34, 38, 60, 61, 66, 70, 102, 108, 109, 116, 122, 129 и 134
- Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 47, 62, 87 и 92
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословања) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бр. 48, 76, 78 и 130
- Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) провераваће се путем симулације (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бр. 132
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско- аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације. - Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним број 133
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско- аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова)

За радно место под редним број 136
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (Општи управни поступак) провераваће се писано путем симулације. 
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације. 
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Закон о планирању и изградњи) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним број 137
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област рада -информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, linux) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова).

За радно место под редним број 138
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова).
- Посебна функционална компетенција за радно место - софтвер (SQL упити).

За радно место под редним број 139
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о процени вредности непокретности) провераваће се писано путем симулације. 

За радно место под редним број 140
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације. - Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о процени вредности непокретности) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним број 141
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Правилник о процени вредности непокретности) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - софтвер (Регистар цена непокретности).

За радно место под редним број 142
- Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (Методе и поступци финансијког планирања, анализе и извештавања, Терминологију, стандарде, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања) провераваће се писано путем симулације
- Посебна функционална компетенција за радно место- професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано путем симулације
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Контни план за државне органе, Закон о јавној својини Републике Србије) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним број 143
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система, Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним број 144
- Посебна функционална компетенција за област рада -послови управљања људским ресурсима (Области управљања људским ресурсима, анализа посла, кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање награђивање, управљање каријером) провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место- професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу), провераваће се писано путем симулације
- Посебна функционална компетенција за радно место- релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о раду, Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције које ће се проверавати за радна места 27, 34, 38, 42, 58, 60, 61, 66, 70, 88, 102, 107, 108, 109, 116, 120, 122, 129 и 134 су управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима - обавиће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције које ће се проверавати за остала радна места су управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет - обавиће се путем психометријских тестова, и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића број 39, 11040 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VI Лицa којa су задужена за давање обавештења: Саша Радојчић тел. 011/715-2762 и Данијела Рајовић тел. 011/715-2758, од 10.00 до 13.00 часова.

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Републичког геодетског завода или у штампаној верзији на писарници Републичког геодетског завода. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен у оригиналу или овереној фотокопији.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Републичког геодетског завода.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XII Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 22. августа 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког геодетског завода, Булевар војводе Мишића број 39. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао руководилац Републичког геодетског завода.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.rgz.gov.rs) и огласној табли Републичког геодетског завода, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.