Послови

20.07.2022.

Више радних места...

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (, , Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5124/2022 од 29.06.2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за аграрна плаћања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Булевар краља Александра број 84.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију интерних процедура, пројеката и међународне сарадње, у звању саветник
Одсек за управљање пројектима и координацију интерних процедура, Сектор за послове координације, међународне сарадње и интегрисаног система управљања и контроле
2 извршиoца

Опис послова: Прикупља податке неопходне за припрему интерних процедура; учествује у координацији измене интерних процедура; прикупља податке о спровођењу пројеката техничке помоћи ЕУ; координира прикупљање података потребних за припремање извештаја о напретку и осталих докумената која су део званичне коресподенције и информисања Националног службеника за одобравање; координира прикупљање података неопходних за израду пројектних задатака за пројекте финансиране из средстава претприступне помоћи ЕУ и билатералних донатора усмерене на јачање административних капацитета Управе; учествује у припреми извештаја, информација, презентација и друге документације у вези са програмирањем пројеката; пружа подршку у пословима који се односе на област међународне сарадње; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне области правне науке или из научне области политичке науке, или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике, у звању саветник
Одсек за одобравање пројеката, Одељење зa одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике, Сектор за одобравање пројеката
5 извршилаца

Опис послова: врши административну обраду захтева пристиглих по основу правилника за доделу подстицаја из ИПАРД фондова; спроводи анализу и проверу понуда; врши рачунање прихватљивих трошкова за предметну инвестицију; попуњава табеле за праћење и евалуацију у циљу правовременог извештавања управљачког тела о напретку спровођења програма; спроводи поступак бодовања и израђује ранг листу; учествује у изради интерних евиденција у виду појединачних регистара; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких наука или ИМТ студија (дипломирани туризмолог, мастер туризмолог, специјалиста туризмолог), на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике, у звању млађи саветник
Одсек за одобравање пројеката, Одељење зa одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике, Сектор за одобравање пројеката
3 извршиоца

Опис послова: пружа подршку у административној обради захтева пристиглих по основу правилника за доделу подстицаја из ИПАРД фондова; пружа подршку у провери комплетности и прихватљивости поднетих захтев у складу са начелом контроле “4 ока“; врши контроле над актима која се шаљу надлежним институцијама; пружа подршку у провери захтева за контролу на лицу места и анализи пристиглих извештаја; пружа подршку у изради одлука које настају у различитим фазама поступка административне обраде захтева; пружа подршку у поступку бодовања и рангирања; пружа подршку у праћењу реализације одобрених инвестиција; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место за рад са референтним ценама, у звању саветник
Одсек за референтне цене, Сектор за одобравање пројеката
2 извршиоца

Опис послова: Врши проверу примене здравог финансијског управљања у спровођењу мера руралног развоја; обезбеђује изворе информација за утврђивање референтне цене, вођење и ажурирање података о референтним ценама; прикупља податке од органа државне управе, јавних институција и стручних установа у вези израде референтних цена; учествује у истраживању тржишта у случају да у бази референтних цена нема довољно података о цени за одређени производ или услугу; утврђује референтне цене по предвиђеној процедури; уређује податке о референтним ценама; израђује извештаје из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место за подршку раду са референтним ценама, у звању млађи саветник
Одсек за референтне цене, Сектор за одобравање пројеката
1 извршилац

Опис послова: води интерне евиденције у оквиру своје организационе јединице; учествује у припремању података о референтним ценама; учествује у тестирању код увођења нових програмских система; води евиденције у циљу праћења и евалуације у вези извештавања и напретка спровођења процедура; припрема документацију која служи за израду референтних цена; учествује у припреми процедура релевантних за проверу примене здравог финансијског управљања у захтевима за одобравање ИПАРД подстицаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких наука или ИМТ студија (дипломирани туризмолог, мастер туризмолог, специјалиста туризмолог), на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

6. Радно место за одобравање плаћања, у звању саветник
Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике, Сектор за одобравање плаћања подстицаја
2 извршиоца

Опис послова: Испуњава одговарајуће контролне листе за проверу испуњености услова за доделу подстицаја предвиђених прописима; учествује у изради процедуре за радне процесе у поступку административне обраде захтева за исплату; израђује недељне извештаје о исплаћеним захтевима лицу задуженом за послове извештавања; врши анализу извештаја са контроле на лицу места; спроводи процедуре за израчунавање износа који ће подносиоцу захтева бити исплаћен попуњавањем табеле за калкулацију; израђује Ауторизационо писмо и одлуке о одобравању захтева за исплату; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету , радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место за подршку спровођењу поступка исплате, у звању млађи саветник
Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике, Сектор за одобравање плаћања подстицаја
1 извршилац

Опис послова: Води евиденцију захтева за исплате претходно одобрених пројеката; учествује у административној провери документације потребне за реализацију плаћања; израђује извештаје о стању поднетих захтева; учествује у прикупљању података за контролу на лицу места; пружа подршку у прикупљању података за припрему програмских захтева за израду информатичких решења за послове спровођења мера програма подстицаја у делу који се односи на одобравање захтева за плаћање; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

8. Радно место за послове праћења кредитирања у области пољопривреде, у звању саветник
Група за кредитну подршку, Сектор за одобравање плаћања подстицаја
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује захтеве за одобравање кредитне подршке у области пољопривреде, која се финансира из средстава Фонда за подстицање пољопривредне производње; израђује кварталне и полугодишње извештаје о утрошку средстава Фонда; води евиденцију о уговорима закљученим са пословним банкама, осигуравајућим компанијама и Министарством финансија - Управом за трезор; припрема податке потребне за израду информација о пласираним средствима Фонда; обавља послове у поступку брисања заложног права издатог од стране Републичког геодетског завода, а било је обезбеђење дугорочним кредитима; књижи изводе подрачуна Фонда; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место контролор коришћења подстицаја, у звању саветник
Одељење за контролу на лицу места, Сектор за контролу на лицу места
7 извршилаца

Опис послова: Врши контролу на лицу места: пре одобравања (нулта), пре исплате и након исплате (ex-post) у складу са Правилницима о додели подстицаја, а на основу анализе ризика и случајног избора; врши преглед општих и појединачних аката, евиденција и друге пословне документације, пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, опреме, предмета и роба код корисника подстицаја и по потреби код других лица која су непосредно или посредно повезана са корисником подстицаја; учествује у изради извештаја и информација о извршеним контролама; спроводи контролу коришћења додељених подстицаја из ИПАРД фондова; прикупља податке за израду годишњих програма и тромесечних планове контрола подстицаја; даје предлоге за измене и допуне методолошких и других упутстава за јединствено поступање у контроли; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

10. Радно место за евиденције и плаћања, у звању референт
Група за опште финансијске послове, Одељење за исплате, Сектор за економско-финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: врши пријем и евидентирање рачуна текућих трошкова у књигу рачуна; обавља послове скенирања и електронског слања уговора и рачуна на ауторизацију; прати реализацију рачуна; учествује у контроли и усаглашавању стања рачуна са којих се врше плаћања; води евиденцију књиговодствене документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера или гимназија друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

11. Радно место за књиговодствене послове и финансијско извештавање, у звању самостални саветник
Одсек за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања, Сектор за економско финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради завршног рачуна о извршењу националног и ЕУ буџета; стара се о исправности и веродостојности књиговодствене документације, проверава садржај и потпуност података на документу који се књижи у Главну књигу; прати израду кварталних и годишњих извештаја о извршењу националног и ЕУ буџета; врши контролу података неопходних за израду извештаја о реализацији програма који се финансирају из националних и средстава ЕУ и осталих међународних фондова; врши месечно усклађивање потраживања и обавеза у рачуноводственим књигама Управе са потраживањима и обавезама у рачуноводственим књигама Националног фонда и Управе за трезор; припрема потребну документацију по захтеву ревизорских институција; учествује у изради писаних процедура Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, oд чега 1 година на рачуноводственим пословима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

12. Радно место за подршку пословима јавних набавки, у звању млађи саветник
Одељење за опште послове, Сектор за правне и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује као члан комисије у јавним набавкама мале вредности учествује у припреми предлога плана набавки Управе у складу са финансијским планом Управе; врши истраживање тржишта ради одређивања процењених вредности јавних набавки за набавке које иницира Одељење за опште послове; прати информације о закљученим оквирним споразумима Управе за заједничке послове републичких органа за централизоване набавке;прикупља податке за извештаје о додељеним уговорима и стара се о роковима за закључење тих уговора; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, положен стручни испит за службеника за јавне набавке, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

13. Радно место - виши интерни ревизор, у звању виши саветник
Група за интерну ревизију мера финансираних из ИПАРД фондова, Одељење за интерну ревизију
2 извршиоца

Опис послова: припрема и израђује процедуре Одељења; даје стручна мишљења о измени процедура Управе акредитованих од стране Европске Комисије; обавља стручне послове у поступку измене ИПАРД програма, Секторског и Оквирног споразума; стара се о примени методологије интерне ревизије; руководи ревизорским тимом и спроводи појединачне ревизије, ревизије самопроцене и интерну процену рада и израђује извештаје са налазима и препорукама; прати имплементацију препорука из извештаја о ревизији; примењује професионалне и етичке стандарде; израђује део Менаџмент деклaрације Управе из домена послова Групе; обавља и остале послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година од чега најмање 3 године искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено - финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

14. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију мера финансираних из буџета Републике Србије, у звању виши саветник
Одељење за интерну ревизију
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом Групе ( планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Групи); припрема нацрт Стратешког и Годишњег плана интерне ревизије у домену послова Групе; стара се о спровођењу Годишњег плана интерне ревизије достављеног и одобреног од стране директора Управе у домену послова Групе; надзире сваку појединачну ревизију и интерну процену рада; преиспитује извештај о свакој извршеној интерној ревизији и интерној процени рада пре достављања Начелнику Одељења; прати имплементацију препорука из интерних и екстерних извештаја о ревизији и обавештава начелника Одељења у случају да препоруке нису имплементиране; израђује Годишњи извештај о активностима Одељења из домена послова Групе; обавља и остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено - финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

15. Радно место за сарадњу са корисницима средстава из претприступних фондова, у звању саветник
Одсек за односе са јавношћу, информисање и сарадњу са корисницима аграрних подстицаја
1 извршилац

Опис послова: припрема информације и даје савете корисницима средстава из претприступног фонда; израђује упутства за кориснике претприступних фондова; прикупља информације и припрема материјал за израду Водича за кориснике средстава из претприступног фонда; ажурира Водич за кориснике; припрема документацију Одсека потребну за акредитацију Управе; учествује у изради извештаја о раду Управе и спровођењу програма и мера Управе; обавља послове усменог превођења и превођења документације са српског на енглески језик и обрнуто за потребе директора УАП; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно математичких, техничко технолошких или друштвено хуманистичких наука или из научне области ветеринарске науке или из научне области медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, интегрисаним академским студијама, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се писаном симулацијом. 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова ( прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације; 
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II); Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД); Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске Уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020 године; ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020 године) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 2: 
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област рада управно-правних послова (општи управни поступак) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју; Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД); ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020 године) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста; 
- посебна функционална компетенција за област рада управно-правних послова (општи управни поступак) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју; Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД); ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020 године)- провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада студијско- аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације; 
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју; Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД); Правилник о методологији утврђивања референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја) - провераваће се путем писане симулације;

За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације; 
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју; Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД); Правилник о методологији утврђивања референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја) - провераваће се путем писане симулације;

За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада управно-правних послова (општи управни поступак) - провераваће се путем писане симулације; 
 - посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју, Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020. године) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада управно-правних послова (општи управни поступак) - провераваће се путем писане симулације; 
 - посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју, Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020. године) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 8:
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације; 
- посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју и Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 9:
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације;
 - посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020.године, Закон о пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем писане симулације;
- посебне функционалне компетенције за радно место - возачка дозвола Б категорије - провераваће се увидом у документ.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.

За радно место под редним бројем 10:
- посебна функционална компетенција за област рада финансијско - материјалних послова ( Буџетски систем Републике Србије; извршење буџета) провераваће се путем писане симулације; 
- посебна функционална компетенција за област рада административних послова (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама; канцеларијско пословање) - провераваће се путем писане симулације;

За радно место под редним бројем 11:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада финансијско - материјалних послова (међународни рачуноводствени стандарди у јавном сектору, терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања) - провераваће се путем писане симулације, 
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 12:
- посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки; методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки; методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем писане симулације.
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 13:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије (Међународни стандарди у области интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне етике) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору) - провераваће се путем писане симулације;

За радно место под редним бројем 14:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије (Међународни стандарди у области интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне етике) - провераваће се путем писане симулације.
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору) - провераваће се путем писане симулације;

За радно место под редним бројем 15:
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) - провераваће се писано путем теста;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД); ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020 године) - провераваће се путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) - провераваће се путем писане симулације. 

Напомена за сва радна места за која је предвиђена провера знања страног језика: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, а за раднo местo под редним бројем 14 и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд или се подносе непосредно преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лицe задуженo за давање обавештења о конкурсу: Маја Арсовић, тел. 011/3107-039 у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Управе за аграрна плаћања или у штампаној верзији на Писарници републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке (за радно место под редним бројем 12); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (за радно места под редним бројевима 13 и 14); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају поштом на адресу Управа за аграрна плаћања Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд или непосредно преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15. септембра 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или email адресе) које су навели у својим пријавама. 

Провера општих функционалних, посебних функционалних и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Управе за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113А, 11070 Нови Београд. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: 
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати без положеног испита за службеника за јавне набавке (за радно место под редним бројем 12) примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати без положеног испита за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (за радна места под редним бројевима 13 и 14) примају се на рад под условом да пријаву за обуку за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору поднесу Централој јединици за хармонизацију Министарства финансија у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Управе за аграрна плаћања.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.uap.gov.rs) и огласној табли Управе за аграрна плаћања; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.