Послови

19.07.2022.

Више радних места

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

Здравствене сараднике са високом стручном спремом – 2 извршилаца:

I за Клинику за гинекологију и акушерство
-2 биолога/молекуларна биолога на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу банке репродуктивних ћелија, ткива и ембриона

Услови: Високо образовање, - на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005 године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године;

 

Здравствени радници са средњом стручном спремом – 6 извршиоца

I за Клинику за гинекологију и акушерство
-2 лабораторијска техничара у дијагностици на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу банке репродуктивних ћелија, ткива и ембриона

-4 гинеколошко-акушерске сестре/бабице у  породилишту на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу банке репродуктивних ћелија, ткива и ембриона

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа: кратка пословна биографија (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном стручном спремом), доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго), уверење о држављанству


Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.