Послови

06.07.2022.

Више радних места...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шеф Лучке капетаније, у звању самостални саветник
Лучка капетанија Београд, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад лучке капетаније, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у лучкој капетанији; припрема мишљења о примени законских и подзаконских прописа из области унутрашње и поморске пловидбе и иницира измене прописа; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; прописује услове пловидбе и издаје стручна упутства и саопштења за учеснике у пловидби; издаје пловидбене дозволе, бродарске и поморске књижице, бродска сведочанства, овлашћења бродарцима и поморцима и организује вођење уписника бродова и осталих пловила; даје наутичке услове и наутичке сагласности којом се утврђује да је техничка документација за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, као и других објеката од утицаја на безбедност пловидбе у складу са датим наутичким условима; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; сарађује са органима, организацијама и привредним субјектима и предузима мере у ванредним околностима у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње послове (трагање и спасавање и сл.); обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршена Војна академија - смер навигација, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

2. Радно место шеф Лучке капетаније, у звању самостални саветник
Лучка капетанија Сента, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад лучке капетаније, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у лучкој капетанији; припрема мишљења о примени законских и подзаконских прописа из области унутрашње пловидбе и иницира измене прописа; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; прописује услове пловидбе и издаје стручна упутства и саопштења за учеснике у пловидби; издаје пловидбене дозволе, бродарске књижице, бродска сведочанства, овлашћења бродарцима и организује вођење уписника бродова и осталих пловила; даје наутичке услове и наутичке сагласности којом се утврђује да је техничка документација за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, као и других објеката од утицаја на безбедност пловидбе у складу са датим наутичким условима; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; сарађује са органима, организацијама и привредним субјектима ипредузима мере у ванредним околностима у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње послове (трагање и спасавање и сл.); обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршена Војна академија - смер навигација, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Сента.

3. Радно место за стручне послове унутрашње пловидбе, у звању саветник
Лучка капетанија Нови Сад, Одељење за послове лучких капетанија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте решења о упису бродова и других пловила у уписнике, решења о пристајању бродова ван граничног прелаза, решења о одређивању најмањег броја чланова посаде; учествује у припреми одобрења о транспорту вангабаритних предмета и одобрења за одржавање спортских манифестација на води; припрема саопштења бродарству; прикупља статистичке податке о робном транспорту на водним путевима; прати реализацију финансијских и материјалних средстава у делу који се односе на лучку капетанију; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; издаје пловидбене дозволе, бродарске књижице, бродска сведочанства, друге исправе и књиге, овлашћења бродарцима; врши улазно-излазне ревизије на речним граничним прелазима; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршена Војна академија - смер навигација, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад.

4. Радно место за стручне послове унутрашње пловидбе, у звању саветник
Лучка капетанија Бачка Паланка, Одељење за послове лучких капетаија, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте решења о упису бродова и других пловила у уписнике, решења о пристајању бродова ван граничног прелаза, решења о одређивању најмањег броја чланова посаде; учествује у припреми одобрења о транспорту вангабаритних предмета и одобрења за одржавање спортских манифестација на води; припрема саопштења бродарству; прикупља статистичке податке о робном транспорту на водним путевима; прати реализацију финансијских и материјалних средстава у делу који се односе на лучку капетанију; учествује у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; издаје пловидбене дозволе, бродарске књижице, бродска сведочанства, друге исправе и књиге, овлашћења бродарцима; врши улазно-излазне ревизије на речним граничним прелазима; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, или завршена Војна академија - смер навигација, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Бачка Паланка.

5. Радно место за студијско-аналитичке послове и вођење база података о енергетској ефикасности у зградама, у звању саветник
Одсек за припрему и праћење стратешких и других докумената у области становања, комуналних делатности и енергетске ефикасности, Одељење за стамбену политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност, Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге програма за спровођење стратегија и прописа из области енергетске ефикасности у зградама, као и прилоге о анализи ефеката примене прописа; учествује у припреми мишљења о примени техничких прописа из делокруга министарства који се односе на област енергетске ефикасности зграда; врши контролу документације и припрема решења о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима зграда; учествује у припреми предлога аката, информација и извештаја који се односе на енергетску ефикасност зграда; пружа стручну помоћ странкама у поступку и институцијама и телима који се баве енергетском ефикасношћу, припрема упутства из дате области, као и примени информационог система - Централног регистра енергетских пасоша; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано),
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о државној припадности и упису пловила) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески или немачки или руски језик, ниво Б1), провераваће се путем теста (писано). 

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о државној припадности и упису пловила) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески или немачки или руски језик, ниво Б1), провераваће се путем теста (писано). 

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о државној припадности и упису пловила) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о граничној контроли) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о државној припадности и упису пловила) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о граничној контроли) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрадa података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано);
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда) - провераваће се путем симулације (писано);
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик - енглески ниво Б1 - провераваће се путем теста (писано).

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Провера понашајних компетенција за радна места под редним бр. 1 и 2: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радна места под бр. 3, 4 и 5: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд или се предају непосредно на писарницу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Радмила Матић и Луција Девић тел. 011/3622-064, од 10.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве”.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 08. августа 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција, обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило); порвера понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе зазапошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.