Послови

01.07.2022.

Више радних места...

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

На основу члана 51 и 52 Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021) и чл. 36 Статута Музеја наивне и маргиналне уметности, a у складу са Закључком Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-4099/2022 од 30.05.2022. године, директор Музеја наивне и маргиналне уметности, дана 01.07.2022. расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТРИ ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

I Установа у којој се попуњавају радна места: Музеј наивне и маргиналне уметности - Београд, Немањина 3/10.

II Радни однос се заснива на неодређено време, с тим што се са изабраним кандидатом прво закључује уговор на одређено време којим се регулише пробни рад у периоду од 3 месеца, након чега се у случају да кандидат у том периоду одговори на задатке послодавца, закључује са кандидатом уговор на неодређено време.

III Место рада: седиште Музеја у Београду, Немањина 3/10 и огранак Музеја ГАЛЕРИЈА МНМУ, Јагодина Бошка Ђуричића бр.10. 

IV Радно место у седишту МНМУ у Београду:

Kустос
1 извршилац

Опис послова: идентификује и валоризује предмете и утврђује културна добра и ради категоризацију; предлаже концепт основне поставке изложби; координира и организује послове на развоју дигиталног регистра, изради досијеа од великог значаја; планира, координира, организује и прати едукативне акције и пројекте намењене јавности; планира, израђује и спроводи третман превентивне заштите и контролише услове излагања; самостално доноси одлуке о методологији развоја послова из делокруга рада; развија самостално пројекте из основне делатности; развија и координира реализацију истраживачких пројеката; учествије у раду стручних комисија из делокруга свога рада; предлаже категоризацију музејских предмета; бави се систематским стручним и научним проучавањем наивне и маргиналне уметности; обавља све послове везане за збирку: обрађује збирку, утврђује порекло, историјат и друге особине сваког уметничког дела из збирке; брине се за попуњавање збирке и даје у том смислу одређене предлоге; брине о променама сталне поставке у координацији са осталим кустосима и директором; даје предлоге и спроводи одлуке; ради инвентаре и картоне уметничких дела збирке; прати кретање сваког дела из збирке; обавља текућу администрацију збирке, даје предлоге у вези откупа, води преписку са уметницима и сродним музејским институцијама; пише одговарајуће стручне текстове (предговоре за каталоге и публикације Музеја); ради на валоризацији уметничких дела; учествује у припремама и реализацији изложби, колонија и бијенала наивне и маргиналне уметности; брине се о стању дела у депоу и на сталној поставци, присуствује манифестацијама Музеја (отварању изложби); ради на стручном вођењу посетилаца кроз сталну поставку и на изложбама; прати научну и стручну литературу; учествује у организовању предавања из области наивне и маргиналне уметности, учествује у раду семинара, симпозијума.

Услови: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који је уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит и стечено звање кустос; знање једног страног језика, рад на рачунару; најмање једна година радног искуства.

Стручна оспособљеност, знање и вештине односно компетенције које се проверавају у изборном поступку: подаци се проверавају из пријаве и у контакту са кандидатима кроз разговор, усмено 

V Радно место у oгранку музеја ГАЛЕРИЈА МНМУ Јагодина, Бошка Ђуричића 10:

Kустос документариста
1 извршилац

Опис послова: врши пријем података и обавезне фото-документације из збирки музеја за регистар културних добара музеја или врши пријем регистратуре и архивске грађе и грађе која сведочи о делатности музеја(досије изложби, манифестација, акција); води регистре документационе на основу правилника или упутстава надлежних архива; одговоран је за документарну и архивску грађу коју чува и стара се о њеном стању и условима чувања према принципима првенствене заштите; координира и организује послове на развоју дигиталног регистра културних добара музеја или архивске и документарне грађе од значаја за историју музеја и хемеротеке музеја; координира и организује послове на изради досијеа предмета од изузетног и великог значаја, сређује досијеа и води бригу о њима; издаје документацију, на основу утврђене политике позајмице документације, на коришћењењ запосленима у музеју и јавности; организује посао и извршава све послове на уношењу података о културним добрима из музеја у Централни регистар у складу са утврђеним правилима о вођењу централог регистра, а у сарадњи са кустосима, збирки, непосредно; издаје податке о културним добрима унетим у Централни регистар према утврђеној политици и нивоима доступности; учествује у изложбеној делатности музеја, у планирању и реализацији основне поставке и повремених изложби; сарађује на изради образовног, информативног и пропагандног материјала.

Услови: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године; на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит и стечено звање кустос; знање једног страног језика; најмање једна година радног искуства; рад на рачунару.

Стручна оспособљеност, знање и вештине односно компетенције које се проверавају у изборном поступку: подаци се проверавају из пријаве и у контакту са кандидатима кроз разговор, усмено.

Радно место у oгранку музеја ГАЛЕРИЈА МНМУ Јагодина, Бошка Ђуричића 10:

Радник обезбеђења без оружја
1 извршилац

Опис посла: контролише улазак и излазак лица и евидентира посете; води књиге евиденција; обезбеђује објекат, запослене и друга лица; прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом; контролише и надзире рад техничких система обезбеђења; врши послове обезбеђења објекта и обавља свакодневне прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација противпожарних система и камера; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кавровима на ситемима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања.

Услови: образовање трећег или четвртог степена одговарајућа лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.
 
Стручна оспособљеност, знање и вештине односно компетенције које се проверавају у изборном поступку: подаци се проверавају из пријаве и у контакту са кандидатима кроз разговор, усмено. 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Музеј наивне и маргиналне уметности, 11000 Београд, Немањина 3/10, Комисији за спровођење јавног конкурса са назнаком „Пријава на конкурс“ и навођењем радног места на који се пријава подноси или на маил konkurszaposao@mnmu.rs

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Биљана Благојевић, контакт телефон 069/144-0155 сваког радног дана од 10 до 12 часова.

VIII Општи услови за запослење: Да је држављанин Републике Србије, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни стаж због теже повреде дужности из радног односа.

IX Документација која се подноси:
1. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
2. доказ о радном искуству;
3. кратка биографија (CV);
4. уверење о држављанству Републике Србије;
5. извод из матичне књиге рођених;
6. извод из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте;
7. уверење да лице које конкурише није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Музеју.

Доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде изабран.
 
Докази из тачке 1, 2, 4, 5 и 6 се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, односно другог надлеженог органа.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс.

X Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс за сва радна места у седишту Музеју и огранку Музеја је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања који почиње да тече наредног дана од дана објављивања на на њиховом Сајту, као и на Сајту МНМУ. 

XI Место дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве биле благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно мето, провера стручне оспособљености, знања и вештина које се вреднују обавиће се у просторијама Музеја наивне и маргиналне уметносати у Београду у Немањиној 3/10, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени телефоном или путем имејла које су навели у пријавама.

Oдлука о избору сва три кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву, када ће на сајту Музеја бити објављена имена изабраних кандидата.

У случају да након 30 дана од дана истека рока за пријаву, Конкурсна комисија или директор утврде да нико од ппријављених кандидата не испуњава услове за пријем у стални радни однос, конкурс ће се прогласити неуспелим.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе, биће одбачене.