Послови

01.07.2022.

Више радних места...

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“ 11080 Београд, Тошин бунар 7а тел./факс: 011/3076-470 e-mail: skola@vzsvisan.com

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“
11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел./факс: 011/3076-470
e-mail: skola@vzsvisan.com

ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

1. за пријем у радни однос:

а) на неодређено време:
- професор струковних студија

б) на одређено време:
- виши предавач
- предавач
- наставник вештина
- наставник страног језика
- асистент са докторатом
- асистент
- сарадник у настави

2. по основу уговора о ангажовању (допунски рад) - на одређено време:
- сарадник за део практичне наставе (сарадник практичар, клинички асистент) из наставне базе Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ,,Висан“
- предавач ван радног односа
- сарадник ван радног односа

у складу са Законом о високом образовању и Општим актима Школе.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

Наставно особље:

Професор струковних студија, Виши предавач, Предавач, Наставник вештина, Наставник страног језика, Асистент са докторатом, Асистент, Сарадник у настави, Сарадник за део практичне наставе (сарадник практичар, клинички асистент), Предавач ван радног односа, Сарадник ван радног односа, за уже научне области:

1. Менаџмент и бизнис
2. Законодавство
3. Педагошке науке
4. Енглески језик
5. Хемија
6. Физика
7. Информатика и статистика
8. Биологија
9. Општемедицински предмети
10. Област превентивне медицине
11. Област физикалне медицине и рехабилитације
12. Област здравствене неге
13. Област хигијене и медицинске екологије
14. Фармација и фармакологија
15. Област радиологије и нуклеарне медицине
16. Исхрана и дијететика

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: више

УСЛОВИ:

-    Професор струковних студија - трећи степен високог образовања (научни назив-доктор наука) и научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама
•    Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
-позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети, а која се односи на претходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство),
-позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).
•    Да има радно искуство од најмање 10 година и да је у том периоду постигао одговарајуће резултате, а који се односе на следеће:
-да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, који су реализовани у привредном или јавном сектору и то из области за коју се врши избор у звање, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете,
-да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се бира,
-да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама,
-да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака за потребе привредног и друштвеног сектора кроз завршне, специјалистичке и мастер радове, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете,
-да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку задатака који су намењени студентима, као и широј стручној јавности,
-да је стекао друге референце релевантне за избор у звање професора струковних студија.

-    Виши предавач - трећи степен високог образовања (научни назив-доктор наука)
•    Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
-позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети, а која се односи на претходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство),
-позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).
•    Да има радно искуство од најмање 5 година и да је у том периоду постигао одговарајуће резултате, а који се односе на следеће:
-да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, који су реализовани у привредном или јавном сектору и то из области за коју се врши избор у звање, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете,
-да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се бира,
-да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама,
-да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака за потребе привредног и друштвеног сектора кроз завршне, специјалистичке и мастер радове, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете,
-да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку задатака који су намењени студентима, као и широј стручној јавности,
-да је стекао друге референце релевантне за избор у звање вишег предавача.

-    Предавач - други степен високог образовања (академски назив магистар наука, односно најмање стручни назив специјалиста академских студија)
•    Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
-позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети, а која се односи на претходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство),
-позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).
•    Да је постигао одговарајуће резултате у претходном периоду, а који се односе на следеће:
-да је учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, и то из области за коју се врши избор у звање, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете,
-да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира,
-да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама,
-да је учествовао у организацији и спровођењу показних вежби студентима у предузећима и установама, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.

- Кандидат за избор у звање професора струковних студија, вишег предавача и предавача мора, поред општих критеријума и обавезних елемената, да испуни најмање два од следећа три изборна елемента:
1.    Стручно-професионални допринос (аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на истраживачким пројектима, иноватор, аутор/коаоутор патента или техничког унапређења и др.)
2.    Допринос академској и широј заједници (ангажовање у националним или међународним истраживачким пројектима или пројектима за унапређење наставе, ангажовање у националним или међународним научним или стручним организацијама, институцијама од јавног значаја и др.)
3.    Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству (заједнички студијски програми или истраживачки пројекти, мобилност, интернационализација студија и др.)

-    Наставник вештина - први степен високог образовања, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад
-    Наставник страног језика - први степен високог образовања, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад
-    Асистент са докторатом - трећи степен високог образовања (научни назив-доктор наука), смисао за наставни рад
-    Асистент – студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад
-    Сарадник у настави – студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија, односно студент мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам)
-    Сарадник за део практичне наставе (сарадник практичар, клинички асистент) - први степен високог образовања, радни однос у наставној бази Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ,,Висан“
-    Предавач ван радног односа – високо образовање (најмање мастер академских студија), неопходна знања и вештине у одговарајућој области и смисао за наставни рад
-    Сарадник ван радног односа – студент студија првог, другог или трећег степена, под условом да је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).


ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани су Законом, Статутом и Правилником о избору наставника и сарадника Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ,,Висан'', Београд. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима, којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на e-mail: skola@vzsvisan.com. Kандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.