Послови

29.06.2022.

Више радних места...

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чл. 59 и 60 Закона о царинској служби (“Службени гласник РС”, број 95/18 и 144/20), чл. 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21), члана 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,149/20 и 118/21), Министарство финансија - Управа царина, расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у радни однос на неодређено време 50 лица за попуњавање 44 радна места у Управи царина

ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

СЕКТОР ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Радно место - ревизор у стручним пословима накнадне контроле, звање самостални царински инспектор
Одељење за накнадну контролу
1 извршилац

Опис послова: Врши накнадну контролу царинских декларација, комерцијалне документације, осталих података и докумената везаних за увозне, извозне и транзитне поступке; врши контролу робе у вези са увозно-извозним пословима и другим активностима којима се остварује учешће у царинским поступцима привредних субјеката на царинском подручју Републике Србије; предузима потребне радње и мере за поступање у складу са прописима; учествује у стварању и реализацији анализе ризика за потребе накнадне контроле; сачињава записнике, информације и пријаве из делокруга Одељења; остварује сарадњу са унутрашњим организационим јединицама за потребе Одсека и Групе, остварује сарадњу са другим државним органима, унутрашњим јединицама Управе царина и страним царинским администрацијама у прикупљању и размени информација о повреди прописа и едукацији; припрема објашњења и упутства везана за примену прописа и решавање уочених проблема у области накнадних контрола; врши контролу рада одсека за накнадну контролу царинарница; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место - ревизор у стручним пословима накнадне контроле, звање самостални царински инспектор
Одељење за накнадну контролу, Одсек за накнадну контролу Београд
1 извршилац

Опис послова: Врши накнадну контролу царинских декларација, комерцијалне документације, осталих података и докумената везаних за увозне, извозне и транзитне поступке и контролу саме робе, у вези са увозно-извозним пословима; предлаже предузимање потребних радњи и мера ради постизања одговарајућег нивоа усклађености пословања са позитивним прописима; врши накнадну контролу документације у просторијама Управе царина и/или у просторијама контролисаног субјекта изузев накнадних документарних контрола употребљаваних моторних возила, као и накнадних контрола у случају сумње у веродостојност документације; учествује у реализацији накнадних контрола које иницира Управа царина; врши анализу ризика за потребе накнадне контроле и прикупља релевантне податке за евидентирање контролисаних привредних субјеката у циљу стварања и ажурирања заједничке базе података; сачињава записнике, информације и пријаве из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место - ревизор у стручним пословима накнадне контроле, звање самостални царински инспектор
Одељење за накнадну контролу, Група за накнадну контролу Краљево
1 извршилац

Опис послова: Врши накнадну контролу царинских декларација, комерцијалне документације, осталих података и докумената везаних за увозне, извозне и транзитне поступке и контролу саме робе, у вези са увозно-извозним пословима; предлаже предузимање потребних радњи и мера ради постизања одговарајућег нивоа усклађености пословања са позитивним прописима; врши накнадну контролу документације у просторијама Управе царина и/или у просторијама контролисаног субјекта изузев накнадних документарних контрола употребљаваних моторних возила, као и накнадних контрола у случају сумње у веродостојност документације; учествује у реализацији накнадних контрола које иницира Управа царина; врши анализу ризика за потребе накнадне контроле и прикупља релевантне податке за евидентирање контролисаних привредних субјеката у циљу стварања и ажурирања заједничке базе података; сачињава записнике, информације и пријаве из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место - ревизор у стручним пословима накнадне контроле, звање самостални царински инспектор
Одељење за накнадну контролу, Одсек за накнадну контролу Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Врши накнадну контролу царинских декларација, комерцијалне документације, осталих података и докумената везаних за увозне, извозне и транзитне поступке и контролу саме робе, у вези са увозно-извозним пословима; предлаже предузимање потребних радњи и мера ради постизања одговарајућег нивоа усклађености пословања са позитивним прописима; врши накнадну контролу документације у просторијама Управе царина и/или у просторијама контролисаног субјекта изузев накнадних документарних контрола употребљаваних моторних возила, као и накнадних контрола у случају сумње у веродостојност документације; учествује у реализацији накнадних контрола које иницира Управа царина; врши анализу ризика за потребе накнадне контроле и прикупља релевантне податке за евидентирање контролисаних привредних субјеката у циљу стварања и ажурирања заједничке базе података; сачињава записнике, информације и пријаве из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за аналитичку подршку, звање млађи царински саветник
Одељење за накнадну контролу, Група за аналитичко праћење и подршку
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и изради извештаjа; обрађује и дистрибуира податке и информације ужим организационим јединицама у Одељењу; анализира примену прописа везаних за преференцијалне тарифне мере, преференцијално поступање, царинску вредност робе, прописа који регулишу царинску тарифу и пратећих прописа базираних на ХС номенклатури и учествује у припреми предлога за једнообразно поступање у њиховој примени; анализира прописе и даје предлоге за унапређење рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

6. Радно место за радне односе и управљање људским ресурсима, звање самостални царински саветник
Одељење за људске ресурсе, Одсек за радне односе и управљање људским ресурсима
1 извршилац

Опис послова: Учествује уизради општих аката и израђује појединачна акта из области радно-правних односа и оцењивања царинских службеника; прати развојне потребе царинских службеника, припрема план задовољења развојних потреба и учествује у припреми стратегије развоја људских ресурса у Управи царина; прати процес оцењивања, пружа објашњења и смернице у овој области, анализира оцењивање и квалитет примене система оцењивања, израђује извештаје и информације и доставља извештај Служби за управљање кадровима; припрема материјал за расписивање конкурса и огласа за пријем царинских службеника и намештеника, проверава поднету документацију; учествује у раду комисије за пријем и спроводи конкурсни поступак до доношења коначне одлуке о пријему; одговара на представке и молбе царинских службеника и странака; пружа стручну помоћ царинским службеницима из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за послове подршке у области људских ресурса, звање млађи царински саветник
Одељење за људске ресурсе, Одсек за радне односе и управљање људским ресурсима
1 извршилац

Опис послова: Обрађује документацију и израђује појединачне акте из области остваривања права царинских службеника у вези са годишњим одмором, плаћеним и неплаћеним одсуствима и води евиденцију о томе; израђује појединачна акта из области радних односа и оцењивања царинских службеника; израђује уверења и потврде за службенике на основу службене евиденције и води персоналне и друге евиденције из области радних односа; обрађује документацију неопходну за подношење пријава и одјава службеника надлежним фондовима и одговарајућим службама и документацију у вези са повредама на раду службеника и привремене спречености за рад, ради остваривања права; прикупља податке за новозапослене и испуњава евиденциони лист за унос података у кадровску евиденцију; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место за координацију обука и стручних испита, звање царински саветник
Центар за стручно оспособљавање и усавршавање
1 извршилац

Опис послова: Планира и организује обуку за полагање царинског испита за царинске службенике, обуку за полагање посебног испита за заступање у царинском поступку, планира и прати извођење обука из Посебног програма стручног усавршавања царинских службеника и организује полагање државног стручног испита за царинске службенике; прикупља документацију и формира групе полазника обуке, организује полагање свих стручних испита и обавља посао секретара испитних комисија и врши евалуацију спроведених обука; формира и ажурира досије царинских службеника о свим обукама које су похађали, води евиденцију о царинским заступницима након полагања стручног испита и издаје уверења о положеном испиту за заступање у царинском поступку; остварује сарадњу са другим организационим јединицама ради обезбеђења смештаја и исхране полазника семинара; стара се и води евиденцију о рачунарској и другој опреми која је у надлежности Центра; обавља и друге послове по налогу начелника Центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место за стручно-оперативне послове у писарници, звање царински референт
Одељење за опште послове, Одсек за канцеларијске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Пријем, прегледање и распоређивање поште, завођење и развођење аката у деловодник, односно у прописане уписнике и евидентирање у деловодне књиге, вођење регистра деловодника и уписника; пријем странака и издавање потврда о пријему поднесака; периодично и годишње извештавање о нерешеним предметима и о кретању предмета у поступку решавања; архивирање и чување архивских предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву; разврставање и отпремање поште, примање и слање факсова; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

10. Радно место за послове заштите од пожара, звање царински референт
Одељење за опште послове, Одсек за безбедност и заштиту објеката и лица
1 извршилац

Опис послова: Израђује планове рада у области противпожарне заштите; утврђује техничке недостатке примењених мера; одређује услове под којима се одређени уређаји и послови са пожарним ризиком могу користити, односно обављати; предлаже забрану или даљу обуставу рада на местима која представљају сталну опасност за појаву пожара, израђује планове гашења пожара и обавља координацију послова акције гашења пожара до доласка ватрогасне јединице; остварује сарадњу са царинарницама по питању противпожарне заштите; брине о исправности противпожарних апарата, хидраната и остале противпожарне опреме, као и о благовременом извршењу наложених мера заштите од пожара и размењује искуства у раду са другим органима и надлежним институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, положен стручни испит из области заштите од пожара, најмање 2 године радног искуства у струци на пословима противпожарне заштите и безбедности, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

11. Радно место за послове инвестиција, звање самостални царински саветник
Одељење за инвестиције и инвестиционо одржавање, Група за инвестиције
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради планске и техничке документације, припрема пројектне задатке у вези са израдом планске и техничке документације за изградњу, адаптацију, реконструкцију, доградњу, санацију или инвестиционо одржавање објеката царинске службе; обавља послове у име инвеститора - наручиоца у вези са изградњом, капиталним или инвестиционим одржавањем објеката, од израде скица, предмета, контроле реализације других послова у вези са радовима (пројектовање, надзор) до коначног обрачуна и примопредаје; води евиденције везано за реализацију уговора у вези са извођењем грађевинских радова (пројектовање, техничка контрола, извођење радова, надзор); учествује у припреми плана набавки, периодичних и годишњих предрачуна инвестиција и средстава инвестиционог одржавања; учествује у раду комисија и група које се баве пословима инвестиција везаних за објекте или рад царинске службе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место за праћење реализације уговора и координацију продаје, звање самостални царински саветник
Одељење за реализацију уговора и координацију продаје, Група за реализацију уговора набавке добара и координацију продаје
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију закључених уговора о набавкама добара и утрошак средстава по закљученим уговорима, прати и контролише све уговорене рокове у вези са реализацијом уговора; прати реализацију уговора у погледу трошкова и квалитета и припрема извештаје и информације о закљученим уговорима и о реализацији уговора и спроведеним лицитацијама; предлаже корективне мере за неиспуњавање или непотпуно испуњавање уговорених обавеза, односно уочавање могућности за побољшање испуњења одређених обавеза; припрема предлоге објашњења о примени прописа из области продаје царинске робе и у вези са начином преузимања, прикупљања, чувања царинске робе и продајом те робе, води евиденцију одузете робе по царинарницама; израђује акте о додели набављених добара, врши проверу цена за поједине врсте добара и води евиденције из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука или уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

13. Радно место - ликвидатор финансијске документације, звање царински сарадник
Одељење за буџет, Одсек за финансијску контролу и плаћања
2 извршиоца

Опис послова: Контролише финансијску документацију Централе Управе царина, у смислу контроле исправности и тачности, усклађености са уговорима и законитости плаћања; припрема захтеве за плаћање и доставља их Управи за трезор; комплетира документацију за књижење извода у рачуноводству; пружа потребне информације о извршеним плаћањима надлежним службама Централе и царинарница, добављачима, банкама и отклања евентуалне грешке у преносу средстава; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

14. Радно место за стручно-оперативне послове и документацију, звање царински референт
Одељење за имовинско-правне послове, Група за спорове за накнаду штете и заштиту државне имовине
1 извришилац

Опис послова: Обавља пријем, преглед, евиденцију и разврставање поште на царинске службенике и врши отпрему поште; води евиденцију решења о извршењу и доставља их финансијској служби као и евиденцију првостепених и другостепених судских пресуда; води евиденцију откупљених станова, чува документацију у вези са откупом; обезбеђује и расподељује материјално-техничка средства службеницима у Одељењу и води евиденције за потребе Одељења; обавља дактилографске послове, послове умножавања и архивирања предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Средња стручна спрема административно-управног, општег или економског смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА

15. Радно место - оперативни аналитичар, звање царински инспектор
Одељење за сузбијање кријумчарења, Одсек за сузбијање кријумчарења Краљево
1 извршилац

Опис послова: Прима, обрађује, анализира, чува и дистрибуира прикупљене информације из делокруга рада; припрема извештаје, информације и анализе са предлозима мера у пословима сузбијања кријумчарења; учествује у планирању активности контроле примене царинских прописа; учествује у идентификацији циљева из области највише очекиваног ризика; сарађује са унутрашњим јединицама у Управи царина; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких, природно-математичких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, Војна или Полицијска академија, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

16. Радно место - регионални координатор за контролу и заштиту права интелектуалне својине Димитровград, звање самостални царински инспектор
Одељење за заштиту интелектуалне својине
1 извршилац

Опис послова: Планира и учествује у контроли послова из области заштите права интелектуалне својине на подручју царинарница Димитровград и Крушевац; пружа стручну помоћ царинарницама по питању заштите права интелектуалне својине; припрема анализе и информације које се односе на контролу извршавања послова из области заштите интелектуалне својине и даје предлоге за унапређење активности из делокруга рада Одељења; остварује сарадњу са другим органима и организацијама које се баве заштитом интелектуалне својине; креира предмете и ажурира до окончања користећи ИНЕС+ базу; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

17. Радно место - регионални координатор за царинске истраге Београд, звање самостални царински инспектор
Одељење за царинске истраге, Одсек за регионални рад царинских истрага
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове царинских истрага на подручју царинарница Београд и Кладово; одређује приоритете рада на случајевима у оквиру утврђених критеријума; непосредно истражује и координише рад на пословима царинских истрага на овом подручју; учествује у истрагама и у идентификовању циљева истраге путем анализе обавештајних података, укључујући и рад са спољним сарадницима; остварује сарадњу са тимовима за сузбијање кријумчарења и Одељењем за обавештајне послове; припрема извештаје о извршеним контролама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, Војна или Полицијска академија, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

18. Радно место за подршку царинској контроли уз употребу службених паса, звање млађи царински надзорник
Одсек за царинску контролу уз употребу службених паса
1 извршилац

Опис послова: Учествује у прегледу робе, превозних средстава и контејнера у поступцима контроле примене прописа уз помоћ специјално обучених службених паса; стара се о коришћењу службеног пса приликом откривања опојних дрога, дувана, експлозива, новца и друге робе; стара се о здрављу и кондицији службеног пса; учествује у спровођењу тренажног процеса у складу са установљеним планом обуке; припрема евиденције о његовом коришћењу у откривању кријумчарене робе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема општег, друштвеног, природног или техничког смера или средња војна школа, завршен приправнички стаж, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, 6 месеци радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

19. Радно место - главни аналитичар, звање самостални царински инспектор
Одсек командни центар
1 извршилац

Опис послова: Идентификује оперативне информације и податаке уз помоћ видео надзора и електронских локатора; анализира и обрађује прикупљене информације и податке који указују на повреду царинских прописа, води уредне и ажурне евиденције прикупљених података; ради на успостављању и унапређењу видео надзора и електронских локатора и стара се о правилном коришћењу и одржавању система и опреме; контролише рад тимова на терену, пружа стручну помоћ сарадницима и обезбеђује законитост рада; остварује сарадњу са осталим унутрашњим организационим јединицама по питањима из делокруга рада; израђује и припрема стратешке, оперативне и периодичне извештаје о раду и резултатима Одсека; врши и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, Војна или Полицијска академија, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

20. Радно место - инжењер за развој комуникација, звање млађи царински саветник
Одељење за системску подршку и развој, Одсек за комуникације
2 извршиоца

Опис послова: Организује, развија, уводи и одржава комуникациону мрежу царинске службе; организује израду стандарда и упутстава за рад за коришћење хардверских и софтверских комуникационих ресурса; обавља студијско-аналитичке и информатичке послове из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

21. Радно место - администратор, звање царински референт
Одељење за техничку подршку и координацију рада, Одсек за техничку подршку
1 извршилац

Опис послова: Извршава послове у домену: одржавања системског софтвера, телекомуникационе инфраструктуре, сигурности система, апликативних решења и рачунарске опреме у царинској служби; администрира несметано функционисање информационог и комуникационог система у царинској служби у две смене; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

22. Радно место за послове контроле рачунарског инвентара, звање царински референт
Одељење за техничку подршку и координацију рада, Одсек за контролу рачунарског инвентара и координацију рада информационог система у Централи
1 извршилац

Опис послова: Води евиденцију о информатичкој опреми у царинској служби; води евиденцију о рачунарској опреми и резервним деловима у приручном магацину; стара се о одржавању свих неопходних уређаја за неометано функционисање информационог и комуникационог система; стара се о одржавању превозних средстава у Сектору у функционалном стању; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема техничког, административно-управног, општег, медицинског или економског смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

23. Радно место за послове сервиса информатичке опреме, звање царински референт
Одељење за техничку подршку и координацију рада, Одсек за контролу рачунарског инвентара и координацију рада информационог система у Централи
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове одржавања опреме и уређаја; врши замену потрошног и резервног материјала; стара се о одржавању и функционисању агрегата, уређаја за непрекидно напајање електричном енергијом и система за климатизацију просторија; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ
Ужице, Милоша Обреновића бб.

24. Радно место за стручно-оперативне финансијско-материјалне послове, звање царински референт
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Прима финансијска документа и врши њихову контролу; припрема и даје податке из књиговодствене евиденције за аналитичке потребе; обавља послове финансијско-материјалне евиденције књиговодства на евидентном и депозитном рачуну; стара се о извршењу решења из царинско-управног и прекршајног поступка и доставља захтеве за принудну наплату; води евиденцију стања и промена основних средстава; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема економског, правног, друштвеног или техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

25. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету - цариник, звање царински надзорник
ЦР Јабука
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

26. Радно место за послове царинског надзора - цариник, звање царински надзорник
ЦР Слободна зона Прибој
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из декларације у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

27. Радно место за преглед робе - виши цариник - вођа смене, звање царински прегледач
ЦИ Гостун
1 извршилац

Опис послова: Организује рад у смени; врши преглед робе према програмски одређеном степену контроле, с тим да преглед робе може вршити и по већем степену контроле ради утврђивања тачности података, а узимајући у обзир критеријуме анализе ризика; узима узорке робе ради анализе и испитивања робе и спроводи прописане поступке по добијању лабораторијских налаза; утврђује недостатке због којих роба не може бити оцарињена и то констатује у записнику о прегледу робе; по налогу непосредног руководиоца, у изузетним случајевима, врши и контролу прихваћене декларације и преглед документације према уписаним програмским напоменама о обавезним степенима контроле одређених критеријумима анализе ризика и одређује другачију врсту или степен контроле декларације, документације и робе; захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; по потреби врши преглед путника и превозних средстава и царињење робе у путничком промету;обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

28. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету - цариник, звање царински надзорник
ЦИ Гостун
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције;спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мерекада се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај;рукује техничким средствима;обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

29. Радно место - водитељ Реферата, звање царински прегледач
ЦР Бајина Башта
1 извршилац

Опис послова: Руководи Рефератом, планира, распоређује послове на царинске службенике и контролише њихово извршење; организује обављање послова царинске контроле и царинског надзора; контролише обрачун и наплату дажбина у путничком промету; прати, уочава и информише царинске службенике о постојању ризичних путника, упознаје их са обавештајним подацима у циљу откривања царинских и девизних прекршаја; припрема и израђује решења из царинско-управног поступка из надлежности унутрашње јединице за која је овлашћен; даје информације странкама у погледу њихових права у царинском поступку и пружа стручну помоћ царинским службеницима; обавља и друге послове по налогу управника Царинарнице.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА НИШ
Ниш, Димитрија Туцовића 16

30. Радно место за подршку пословима царинско-прекршајног поступка, звање млађи царински саветник
Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак
1 извршилац

Опис послова: Обрађује једноставније предмете царинско прекршајног поступка, доставља захтев за покретање прекршајног поступка суду надлежном за прекршаје; стара се о извршности решења, прати рокове застарелости и стара се о редовним и ванредним правним лековима; архивира предмете у роковима, припрема извештаје о откривеним царинским прекршајима; обавља послове из делокруга рада и за Царинарницу Приштина и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

31. Радно место за послове царинског надзора - цариник, звање царински надзорник
ЦИ Врање
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из декларације у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

32. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету - цариник, звање царински надзорник
ЦР Рибарци
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем и уноси податке из ЈЦИ у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције као шо је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР-ПИР, ТИР и АТА карнета; врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције, спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР
Сомбор, Индустријски пут бб.

33. Радно место за контролу царинско-робне документације и царињење робе - царински инспектор, звање царински инспектор
ЦР Сомбор
1 извршилац

Опис послова: Учествује у контроли прихваћене декларације и прегледу документације поднете уз царинску декларацију према уписаним програмским напоменама о обавезним степенима контроле одређеним критеријумима анализе ризика; захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; врши преглед робе у поступку царињења када је то неопходно ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; учествује у одређивању, поред уписаних програмских напомена о обавезним степенима контроле, и другачије врсте или степена контроле декларације, документације и робе узимајући у обзир све податке до којих дође анализом ризика и увидом у декларацију и документацију која је приложена уз декларацију; сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај у случају неслагања нађеног стања робе са подацима из декларације; учествује у припреми решења из царинско-управног поступка из надлежности унутрашње јединице; обавља и друге пословепо налогу водитеља Реферата.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

34. Радно место за послове царинског надзора - цариник, звање царински надзорник
ЦР Сомбор
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из декларације у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

35. Радно место за послове царинског надзора - цариник, звање царински надзорник
ЦР Апатин
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из декларације у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

36. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету - цариник, звање царински надзорник
ЦИ Богојево
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мерекада се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

37. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету - цариник, звање царински надзорник
ЦР Железничка станица Богојево
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима и врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и о томе води одговарајуће царинске евиденције; предузима мере када се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; врши послове контроле робе и превозних средстава у међународном робном промету и обавља царински надзор над допремљеном робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; води прописане евиденције, раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета и раздваја и архивира царинска документа; обавља прелиминарну контролу промета отпада отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на граничном прелазу; обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

38. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету - цариник, звање царински надзорник
ЦИ Бездан - Мохач
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и других дажбина у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној сумњи да је поступком путника учињен царински прекршај; рукује техничким средствима; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ
Вршац, Булевар Ослобођења 9

39. Радно место за благајничке и послове евиденције, звање царински референт
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Врши послове благајничког пословања, обрачун плата и других примања царинских службеника; прима динарска средства и страну валуту, која је привремено задржана у путничком промету и исту уплаћује на одговарајуће рачуне; води прописане благајничке евиденције; прима опрему, ситан инвентар и потрошни материјал и о томе води одговарајуће евиденције; књижи ситан инвентар и потрошни материјал; води евиденцију о службеној одећи и обући и обезбеђује снабдевање царинских службеника истом; књижи службену одећу у финансијском књиговодству; учествује у пословима инвентарисања; стара се о грађевинским објектима и опреми које користи царинарница; издаје потрошни материјал унутрашњим јединицама и о томе води евиденцију; припрема предлог за расходовање; обавља и друге пословепо налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема економско-финансијског, општег или техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА
Суботица, Босе Милићевић бб.

40. Радно место за стручно-оперативне послове продаје робе, звање царински референт
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Води евиденцију о роби смештеној у магацин; прати извршност и правоснажност решења у прекршају; припрема робу која се излаже јавној продаји; управља виљушкаром; припрема докуменатцију за књижење робе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема економског, правног, техничко-технолошког или општег смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

41. Радно место за послове у архиви, звање царински референт
Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља канцеларијске послове одлагања и чувања архивске грађе за царинарницу у складу са прописима о канцеларијском пословању; остварује сарадњу са Архивом Србије у разврставању и чувању грађе смештене у архиви царинарнице; води потребне евиденције; издаје документа из архиве уз реверс; на захтев странака сачињава потврде и фотокопије аката из архиве; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

42. Радно место за послове царинског надзора - цариник, звање царински надзорник
ЦИ Јавна складишта Суботица
2 извршиоца

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном царинском робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос података из декларације у информациони систем; уноси податке из декларације у информациони систем, упоређује истоветност података са писаног обрасца и у електронском облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничко-технолошког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

43. Радно место за контролу сложене царинско-робне документације и царињење робе -царински инспектор, звање самостални царински инспектор
ЦИ Слободна зона Суботица
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу прихваћене декларације и преглед документације поднете уз царинску декларацију, захтева од подносиоца декларације да достави и друге исправе ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; врши анализу програмских напомена за прихваћену декларацију, одређује поред уписаних програмских напомена о обавезним степенима контроле, и другачију врсту или степен контроле декларације, документације и робе; проверава тачност свих рубрика царинске декларације, као и да ли су поднете исправе за захтевани царински поступак исправне, контролише да ли је роба правилно сврстана по царинској тарифи, проверава количину робе, порекло, царинску вредност робе; обавља преглед робе у поступку царињења када је то неопходно ради утврђивања тачности података наведених у декларацији; сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај у случају неслагања података из приложених исправа и утврђеног стања робе са подацима из декларације; обавештава декларанта о утврђеним недостацима уколико нису испуњени сви услови за прихватање декларације и одређује рок у коме је дужан да отклони исте; припрема решења, односно одобрења по захтевима за спровођење посебних поступака (привремени увоз, активно и пасивно оплемењивање, прерада под царинским надзором, реекспортни послови) и решења у царинско-управном поступку из надлежности унутрашње јединице; обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

44. Радно место за послове царинског надзора - цариник, звање царински надзорник
ЦИ Терминал - Хоргош
1 извршилац

Опис послова: Врши послове царинског надзора над допремљеном робом, робом смештеном у складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; води прописане евиденције, као што је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР и АТА карнета; води благајнички посао; раздваја и архивира царинска документа; рукује са техничким средствима, обавља прелиминарну контролу промета отпада, отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на граничном прелазу;обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.

Услови: Средња стручна спрема економског, техничко-технолошког, општег или административно-управног смера, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за царинског службеника, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

I КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРОВЕРАВАЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције. 
Опште функционалне компетенције се проверавају само једанпут, без обзира на број и врсту радних места на које је кандидат поднео пријаву.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Провера општих функционалних компетенција биће обављена у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радна места под редним бројевима 1, 2, 3 и 4:
1. Посебна функционална компетенција за област рада управно - правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (провера података наведених у декларацији) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способности критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима) - провераваће се путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима) - провераваће се путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способности критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способности критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место -прописи и акти из надлежности органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из делокруга радног места (Уредба о програму и начину полагања државног стручног исписта) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) -- провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о републичким административним таксама) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о заштити од пожара) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Унутрашње уређење Управе царина) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способности критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности органа (Царински закон) -- провераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о облигационим односима) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 12:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способности критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа (Царински закон) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 13:
1. Посебна функционална компетенција за област рада финансисјко-материјални послови (извршење буџета) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа (Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама у Управи царина) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Уредба о буџетском рачуноводству) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 14:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - административни послови (Канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о републичким административним таксама) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 15:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака)- провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - контрола примене царинских прописа (заштита права интелектуалне својине) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - анализа ризика (разумевање концепта ризика) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 16:
1. Посебна функционална компетенција за област рада -управно-правни послови (Општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. . Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака)- провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - контрола примене царинских прописа (Заштита права интелектуалне својине) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 17:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - управно-правни послови (Општи управни поступак)- провераваће се путем симулације (писмено).
2. . Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (привремени смештај робе) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 18:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (преглед и претрес превозних средстава) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - забране и ограничења (идентификација и управљање робом под забраном и ограничењем (на пр.роба двоструке намене, роба која подлеже заштити права интелектуалне својине, опојне супстанце, одређене биљке и заштићене врсте у складу са ЦИТЕС конвенцијом) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 19:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем есеја (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (увоз) - провераваће се путем есеја (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - контрола примене царинских прописа (сарадња и размена информација са другим државним органима и страним царинским администрацијама) - провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 20:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - информатички послови (информациона безбедност)- провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење (LAN и WAN технологије) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место- професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бројевима 21, 22 и 23:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - информатички послови (информациона безбедност)- провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 24:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - финансијско-материјални послови (терминологију, стандарде, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бројевима 25 и 28:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака)- провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 26:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царински надзор (услови у којима се роба може ставити под царински надзор) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 27:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих раднх задатака)- провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (извоз) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (преглед робе) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 29:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - послови руковођења (основи управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (извоз) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 30:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон о прекршајима) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 31:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царински надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом која се налази под царинским надзором) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (спровођење службених поступака и осталих радњи у царинском подручју Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 32:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - вредност робе (правила и метода царинског вредновања робе) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 33:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (увоз) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се они примењују) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бројевима 34 и 35:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царински надзор (услови за стављање робе под царински надзор ради обезбеђења њене истоветности) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радна места под редним бројевима 36, 37 и 38:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - вредност робе (израчунавање и контрола у вези са вредношћу робе која се царини) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (преглед и претрес личног пртљага и друге робе које лице носи са собом или на себи) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 39:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - финансијско-материјални послови (терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - административни послови (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 40:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царински надзор (права и обавезе царинске службе у вези са робом која се налази под царинским надзором) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о царински дозвољеном поступању са робом) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 41:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о царинској служби) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 42:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царинска контрола (преглед робе) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 43:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (привремени смештај робе) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - обрада царинских декларација (врсте царинских декларација и услови у којима се оне примењују) - провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 44:
1. Посебна функционална компетенција за област рада - царински прописи (национални прописи које царински службеници примењују приликом обављања својих радних задатака) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за област рада - царинске процедуре (посебни царински поступци) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција за област рада - царински надзор (услови у којима се роба може ставити под царински надзор) - провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Управе царина www.upravacarina.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

За радно место под редним бројем 29 (водитељ Реферата, звање царински прегледач, Царински реферат Бајина Башта, у Царинарници Ужице) понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност, интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

II Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве за радна места у Централи Управе царина доставити искључиво на адресу Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд, поштом или лично на писарници. Пријаве за радна места у царинарницама доставити искључиво на адресе царинарница наведене у тексту конкурса поштом или лично на писарници.

III Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Слађана Ковачевић, телефон 011/2015-981 од 9.00 до 13.00 часова.

IV Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Посебни услови за пријем у царинску службу: да учесник конкурса није осуђиван за кривично дело на казну затвора (условно или безусловно) од најмање три месеца, нити је осуђиван за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Управи царина; да учесник конкурса испуњава опште и посебне здравствене и психофизичке услове за вршење послова радног места; да се против учесника конкурса не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Управе царина или у штампаној верзији на писарници Централе Управе царина, односно писарницама организационих јединица Управе царина где се подносе пријаве.

Сва поља у обрасцу пријаве која су означена звездицом као обавезно поље, морају бити попуњена.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор Управе царина за радна места у Централи Управе царина; а за радна места у царинарницама конкурсну комисију именује управник царинарница.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство, уверење од суда да кандидат није под истрагом (не старије од 30 дана) и уверење Посебног одељења за организовани криминал (не старије од 30 дана). 

За радно место број 40 (за стручно-оперативне послове продаје робе, звање царински реферeнт, Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове, Царинарница Суботица) оверена фотокопија возачке дозволе Б категорије.

За радно место број 16 (Регионали координатор за контролу и заштиту права интелектуалне својине Димитровград, звање самостални царниски инспектор, у Сектору за контролу примене царинских прописа) оверена фотокопија сертификата о знању енглеског језика ниво Б1.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Напомене: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

За радна места у Централи Управе царина докази се достављају на адресу Булевар Зорана Ђинђића 155а.

За радна места у царинарницама докази се достављају на адресе царинарница наведене у тексту конкурса.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу, пре интервјуа са Комисијом.

Под средњом стручном спремом сматра се средње образовање у четворогодишњем трајању (IV степен стручне спреме).

X Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15.08.2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Централе Управе царина, односно у просторијама организационих јединица Управе царина у којима се налази радно место за које кандидат конкурише (царинарнице). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.upravacarina.rs) и огласној табли Управе царина; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.