Послови

13.07.2022.

Виша медицинска сестра-техничар; Техничара инвестиционог / техничког одржавања уређаја и опреме

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Виша медицинска сестра-техничар
на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо или више образовање здравственог радника; положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању документовано радном књижицом или изводом из ПИО Фонда; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа; пробни рад у трајању од 6 месеци.Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на јавни оглас - молбу, радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, копију лиценце или решење.

Техничара инвестиционог / техничког одржавања уређаја и опреме

УСЛОВИ: најмање средње образовање техничког смера; знање рада на рачунару; најмање једна година радног искуства; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа; пробни рад у трајању од 3 месеца. Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију и фотокопију дипломе о завршеној школи.

ОСТАЛО: Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радну биографију, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), копију личне карте, здравствену књижицу, уверење о држављанству, извод из књиге рођених, као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас“ или предати лично у писарницу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.