Послови

17.04.2024.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године у складу са позитивним прописима и то за:


Административни радник са високом стручном спремом – 1 извршиоц:

I за Службу за правне послове
-1 правни заступник на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године за рад у Одељењу општих правних послова

Услови: - завршен Правни факултет; -на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; -на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године; - положен правосудни испит;


Административне раднике са средњом стручном спремом – 4 извршиоца:

I за Службу за правне послове
-4 референта за правне, кадровске и административне послове на одређено време због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године за рад у Одељењу за кадровске послове

Услови: IV степен стручне спреме;


Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа: кратка пословна биографија (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту (за кандидате који конкуришу за радно место правног заступника), доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда копија радне књижице и друго), уверење о држављанству


Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.