Послови

17.04.2024.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

Техничкe радниke са средњом стручном спремом – 5 извршилаца:

I за Службу за правне послове
- 3 радника обезбеђења са оружјем/стражара са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца 

Услови: Средње образовање; оверена фотокопија лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем;

-2 радника обезбеђења без оружја са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: Средње образовање; оверена фотокопија лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја;


Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
•    кратка пословна биографија (са контакт подацима)
•    оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише
•    доказ о радном стажу, уколико га кандидат има (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго)
•    одговарајућа оверена фотокопија лиценце у складу са радним местом за које кандидат конкурише
•    уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“. 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.