Послови

04.10.2022.

Спремач/ица

ДОМА ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО

ДОМА ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО

1. Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време, а најкасније до 31.12.2022. године
5 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основно образовање или ССС. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијопм или ЦВ, уз обавезну адресу и контакт телефон, сведочанство о завршеној основној школи или диплому о завршеној средњем образовању (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак, не старије од 6 месеци (уверење издаје суд), лекарско уверење о општој здравственој способности, по пријему кандидата. У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично Дому здравља “Прешево”, Прешево, Улица 15. новембар 88, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти или послати препоручено поштом на наведену адресу, са назнаком “За оглас ____ (навести радно место за које се конкурише)”. Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и на интернет страници Министарства здравља. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у на сајту Националне службе за запошљавање. Након објаве треба слати документа Дому здравља Прешево. Кандидати биће писмено обавештени о избору. Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Прешево.