Послови

08.07.2022.

Спремачица

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера 44

Спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима
на одређено време  са пуним радним временом  због повећаног обима послова –до шест месеци.
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на искуство. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија)  завршене школе која се тражи огласом. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.