Послови

24.04.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.


Доктор медицине – специјалиста психијатрије у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, на неодређено време  са пуним радним временом.

УСЛОВИ: Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005., или на на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - завршен Медицински факултет, завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника - специјалистички испит из психијатрије, 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми и специјализацији која се тражи огласом, уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту. Лиценца или решење о упису у лекарску комору, потврда о радном искуству
Психолог у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, на неодређено време, са пуним радним временом.
2 извршиоца


УСЛОВИ: Високо образовање, Дипломирани психолог, на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи Огласом

Медицинска сестра-техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, на неодређено време, са пуним радним временом.
2 извршиоца


УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију. Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом. Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту. Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)

Техничар одржавања уређаја и опреме, на неодређено време, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит из области заштите од пожара. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију, Диплому или потврду (фотокопија)  завршене школе која се тражи огласом. Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.

Спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима, на неодређено време, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на искуство. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: кратку биографију, диплому или потврду (фотокопија)  завршене школе која се тражи огласом.

ОСТАЛО: У случају избора, сви кандидати су дужни да донесу оригинале или оверене копије докумената који се траже огласом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.