Послови

08.07.2022.

Социјални радник

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера 44.

Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију
на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима послова – до шест месеци.

УСЛОВИ: дипломирани социјални радник, на студијама другог степена ( мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године. Уз пријаву приложити: Диплому или потврду (фотокопија) о завршеним студијама која се тражи Огласом, уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.