Послови

04.10.2022.

Службеник за оперативне евиденције, унос и обраду података I

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције.

Место рада: Управа криминалистичке полиције, Служба за криминалистичко - обавештајни рад, Одељење за прикупљање и анализу података, Одсек Краљево - Краљево. 

Радно место које се попуњава:

1. Службеник за оперативне евиденције, унос и обраду података I
 утврђено под редним бројем 03.2.10.1.4.2 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова: прикупља, систематизује и обједињује документацију и информације, врши њихову обраду и припрему за даљи рад и износи сугестије; формира базе података, ажурира их и користи их при обради; контролише садржај и квалитет докумената који се дају на поступање организационим јединицама МУП-а; врши стручно техничку обраду података и докумената; врши послове пријема, евиденције, припреме, дистрибуције, материјала означених одређеним степеном тајности; врши реконструкцију предмета на основу базе података који се воде у случају нестанка докумената; рукује печатом и штамбиљима; пружа стручно-техничку и логистичку подршку приликом израде извештаја, анализа и планских докумената; по потреби сачињава и води записнике у преткривичном поступку у складу са Закоником о кривичном поступку и другим прописима; стара се о рационалном утрошку материјала; усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада; непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима; обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање.  Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације, 
- техничке компетенције (познавање прописа) - писаним тестом знања, који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
- психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
- здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
Знање из области рада на радном месту у складу са описом посла радног места. 

Датум оглашавања: 04.10.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласним таблама Сектора за људске ресурсе, Управе криминалистичке полиције и Службе за криминалистичко - обавештајни рад, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком “За јавни конкурс за радно место службеник за оперативне евиденције, унос и обраду података I у Одсеку Краљево, Одељење за прикупљање и анализу података, Служба за криминалистичко - обавештајни рад, Управа криминалистичке полиције, Дирекција полиције р.бр. 03.2.10.1.4.2“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александар Смиљевић, 011/274-0000, локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- Кратка биографија;
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
- Оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
- Оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
- Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије –најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 21.10.2022. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
 

Обрасци