Послови

20.09.2023.

Раднa местa којa се попуњавају...

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
Бачка Паланка

Оглашава

ЈАВНИ КОКНУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18.

II Радна места која се попуњавају:

1. Записничар у звању референта

2. Техничар за ИТ подршку у звању референта

3. Радно место за финансијско пословање у звању референта

III Опис послова:

1. Записничар у звању референт – по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад тужиоцу код кога је распоређен, пише записнике, води унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке стара се о савременом облику текста, припрема и штампа завршне материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу јавног тужиоца.
 
2. Техничар за ИТ подршку инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер, рачунске мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира „LAN” мрежу у тужилаштву, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и интернета, прати вирусне програме и примењује антивирусне заштите, израђује пратећу документацију, води евиденцију у оквиру Правосудно – информациoног система Србије и Програма за електронску евиденцију и управљање предметима у јавним тужилаштвима - САПО програм и помаже у обуци корисника на свим пословним апликацијама у оквиру Правосудно – информационог система Србије и Програма за електронску евиденцију и управљање предметима у јавним тужилаштвима - САПО програма, обавља статистичке послове и друге послове по налогу јавног тужиоца.

3. Радно место за финансијско пословање саставља платне спискове, врши обрачун плата и осталих примања и спискове за обрачун, води дневну благајну и врши исплату из благајне, саставља благајнички извештај, даје податке о примањима запослених и издаје потврде запосленима, саставља извештај о платама и другим примањима, образац М – 4 и друге прописане обрасце за плате, води дневник службених путовања, исплаћује рачуне редовне делатности, пише налоге или готовински чек, врши исплате вештацима, тумачима и адвокатима по решењима тужиоца, оверава податке за кредите, даје извештаје, обавља и друге послове по налогу јавног тужиоца.

IV Услови:

- за радно место записничар у звању референт: трећи или четврти степен средње школске спреме друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа 1-а класе и потребне компетенције за рад за ово радно место.

- за радно место Техничар за ИТ подршку у звању референт: четврти степен средње стручне спреме техничког смера или гимназије, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

- за радно место Радно место за финансијско пословање у звању референт: четврти степен средње стручне спреме економског или финансијског смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

V Фазе изборног поступка: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије ( провера ће се вршити путем писаног теста);
- дигитална писменост ( провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ - сетрификат о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уз пријаву уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место записничар у звању референт проверавају се:
- посебне функционалне компетенције за област рада - административни послови (канцеларијско пословање, вођење записника) - провераваће се писаним путем - тестом и разговором са кандидатом
- дактилобиро - положен испит за дактилографа I A класе (доказује се уверењем, сертификатом који се подноси уз пријаву)
- посебне функционалне компетенције за радно место - познавање Закона о државним службеницима и Правилника о управи у јавним тужилаштвима провераваће се писаним путем - тестом и разговором са кандидатом

За радно место техничар за ит подршку у звању референт проверавају се:
- посебна функционална компетенција у области рада информатичких послова (провера ће се вршити писаним путем - тестом или усменим путем - разговором са кандидатом)
- прописи из делокруга радног места (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кандидатом)
- знања и вештине за имплементацију и одржавање пословног софтвера за управљање предметима у оквиру правосудног информационог система (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кадидатом)

За радно место радно место за финансијско пословање у звању референт проверавају се:
- посебна функционална компетенција у области рада управе у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем разговором са кандидатом)
- поседовање знања и вештина за израду предлога предрачуна наменских средстава, састављање годишњег обрачуна (завршни рачун), финансијског плана, периодичног обрачуна и периодичних извештаја (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кадидатом)
- вештине организовања целокупног материјално – финансијског пословања у тужилаштву (провера ће се вршити писаним путем - тестом и усменим путем - разговором са кадидатом).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата рада; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет и њихову проверу вршиће дипломирани психолог на основу упитника и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се усмено путем интервјуа са комисијом.
Временски оквир провере свих компетенција је два месеца од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.

VI Место рада: Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18.

VII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

VIII Општи услови за запослење:
- држављанство Републике Србије;
- да је учесник конкурса пунолетан;
- да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци ( чл. 45 ст.1. Закона о државним службеницима);

IX Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу:
- Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци www.backapalanka.ojt.rs или у штампаној верзији у управи тужилаштва у Бачкој Паланци Улица краља Петра Првог број 18;
- Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
- Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима;
- Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу: Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Бачка Паланка, ул. Краља Петра Првог бр. 18;
- Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу података наведених у обрацсу пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеве телефона или e-mail адресе) које су навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци, Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18, трећи спрат. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е- маил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

XI Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци)
- изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема
- уверење о положеном државном стручном испиту
- за радно место записничар – уверење о положеном испиту за дактилографа 1-а класе
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство)
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти)
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену у огласу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, односно општинским управама као поверени посао) као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

XIII Aдреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18, са назнаком „За јавни конкурс“.

XIV Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере понашајних компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: шеф писарнице Јована Жарковић, телефон: 021/752-172.

Напомена:
Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао главни јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилaштва у Бачкој Паланци www.backapalanka.ojt.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци www.backapalanka.ojt.rs.