Послови

20.09.2023.

Радна места која се попуњавају:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/22) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број. 112-4384/2023 од 31. маја 2023. год. и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број. 112-5406/2023 од 28. јуна 2023. год, Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за управљање ризиком од великог хемијског удеса
Одсек за заштиту од великог хемијског удеса, Сектор за управљање животном средином, у звању самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: спроводи поступак прегледа и давања сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса; организује и учествује у раду техничке комисије за оцену Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса; учествује у припреми стручних основа за израду прописа у области заштите од великог хемијског удеса, предлагању и спровођењу докумената јавних политика у области заштите од великог хемијског удеса, изради и реализацији пројеката за унапређење подизања административних, техничких и других капацитета у овој области; утврђује севесо постројења, односно комплексе са могућим „домино ефектом” као и севесо постројења, односно комплексе у којима може настати хемијски удес са прекограничним ефектима; даје мишљења и утврђује мере и услове заштите животне средине од великог хемијског удеса за потребе израде просторних и урбанистичких планова на свим нивоима; учествује и координира активностима којима се спроводи Конвенција о прекограничним ефектима индустријских удеса, учествује у сарадњи са суседним државама у прекограничном контексту заштите од великог хемијског удеса и прати и учествује у имплементацији измена међународних прописа у вези са Севесо директивом и Конвенцијом; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено хуманистичких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место за обраду и анализу података из Интегралног регистра
Одсек за интегрални регистар хемикалија, Одељење за хемикалиje, Сектор за управљање животном средином, у звању самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Врши обраду и анализу података о хемикалијама, као и података о супстанцама које изазивају забринутост; спроводи поступак доношења решења о упису хемикалија у Регистар хемикалија; припрема информације и извештаје о хемикалијама из Интегралног регистра хемикалија за потребе одељења, инспекције, других државних органа и институција, обавештавања јавности и других заинтересованих страна; припрема податке и извештаје о хемикалијама који су неопходни за европске интеграције, спровођење међународних конвенција и пројеката и предлаже мере за смањење ризика од хемикалија; врши статистичку обраду података из Интегралног регистра хемикалија и учествује у објављивању тих података на интернет страници Министарства; учествује у развијању и вођењу Интегралног регистра (учествује у развоју информационог система за управљање хемикалијама); сарађује са другим државним органима и институцијама, организацијама цивилног друштва као и са међународним организацијама, органима Европске комисије и државним органима других држава који воде сличне регистре; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области хемијске науке или из научне области фармацеутске науке или из научне области физичко-хемијске науке или из стручне области технолошко инжењерство или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

3. Радно место за администрацију у информационом систему еИнспектор и системско-техничку подршку инспекцији
Група за стручно усавршавање и комуникацију, Одељење за административно-правне послове, процену ризика и стручно усавршавање, Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, у звању самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове администрације корисничких налога, контролних листа закона и других прописа из области заштите животне средине и рибарства; анализира радне процесе у Сектору и предлаже решења за аутоматски процес рада; обавља послове конфигурисања и одржавања информационог система еИнспектор у Сектору; врши израду типских и других извештаја у софтверском решењу система еИнспектор; обавља послове везане за ажурирање интернет презентације Сектора представљањем контролних листи, планова, извештаја и резултата рада инспекције; прати нове технике у области сигурности и заштите, примењује антивирусну заштиту и предлаже мере унапређења; пружа подршку и обучава инспекторе у свакодневном раду; обавља и друге послове из делокруга рада Сектора по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Европска 1.

4. Радно место републички инспектор - координатор за праћење и спровођење мера превентивног деловања у области заштите животне средине
Одсек за праћење и спровођење мера превентивног деловања у области заштите животне средине, Одељење за поверене послове, Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини, у звању самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, управљања отпадом, контроле квалитета отпадних вода, управљања амбалажом и амбалажним отпадом и других области заштите животне средине; поступа по представкама и извештава подносиоца о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; Врши контролу пријава из делокруга Министарства; кoординира активности које се односе на пријаву еколошких проблема; прати евиденције примљених пријава, обавештења и информација; води евиденцију прослеђених пријава другим органима; припрема податке и информације од значаја за рад инспекције Градских општина, Градова и Републичких инспекција; припрема извештаја о раду Одсека; израђује извештај о раду; размењује и прикупља информације унутар Одсека и са другим унутрашњим јединицама у Сектору, као и са другим надлежним инспекцијским службама Градских општина и Градова; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Европска 1.

5. Радно место за координацију планова и извештај о раду Министарства
Одсек за опште и правне послове, Одељење за правне, кадровске и опште послове, Секретаријат Министарства, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Координира израду и израђује планове и извештаје о раду Министарства; израђује план рада и извештај о остваривању плана рада Министарства за потребе Владе и врши благовремени унос планираних активности у Информациони систем Владе за планирање и извештавање; израђује информације о раду Министарства за потребе Народне скупштине; прикупља информације и учествује у изради одговора на захтеве за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговора по представкама достављеним од стране Заштитника грађана; израђује и ажурира Информатор о раду Министарства; прикупља и обрађује податке и израђује прегледе о поступању Министарства у складу са законом којим се уређује заштита података о личности; уноси податке о планираним активностима у Информациони систем Владе за планирање и извештавање; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада, управно – правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације писано;
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем симулације писано;
3.  Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса ) провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада, стручно - оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; методе анализе и закључивања о стању у области; технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације писано;
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из делокруга радног места (Закон о хемикалијама ) провераваће се путем симулације писано;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место, познавање страног језика - Енглески језик – Ниво Б1 - провераваће се писаним путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада, стручно - оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе анализе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) провераваће се путем симулације писано;
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада Информатички послови (Базе података) провераваће се путем симулације писано;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада - Инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата) провераваће се путем симулације писано;
2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о управљању отпадом) провераваће се путем симулације писано;
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада, стручно - оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе анализе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) провераваће се путем симулације писано;
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место, планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем симулације писано;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место, прописи из делокруга радног места (Закон о доступности информација од јавног значаја) провераваће се путем симулације писано.

Напомена за раднo место 2 у коме је као Посебна функционална компетенција наведен страни језик – енглески језик: Ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Осим за радна места где је изричито наглашено да се провера врши путем теста.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције за радна места (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Оливера Бакић Златковић, телефон: 011/3131-361, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства заштите животне средине или у штампаној верзији на писарници Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора .Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 16. октобра 2023. године, о чему ће кандидати бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства заштите животне средине, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовала министарка заштите животне средине.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији Министарства заштите животне средине (www.ekologija.gov.rs) и на огласној табли Министарства заштите животне средине, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на порталу e-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.