Послови

02.02.2022.

Пројектовање и конструисање

PD TECOOP-ENG ДОО ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Савска 12-14 тел. 064/8381-791

PD TECOOP-ENG
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Савска 12-14
тел. 064/8381-791

Пројектовање и конструисање

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, машински инжењер - конструктор или VII/1 степен стручне спреме; дипломирани машински инжењер – конструктор; обука за AUTOCAD (све верзије и сви нивои), енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата на контакт телефон, 064/8381-791. Лице за контакт: Милан Станојковић.