Послови

05.06.2024.

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у Пожеги, Уче Димитријевића 6, Пожега.

II Радно место које се попуњава:

Секретар суда звање самостални саветник

Опис послова: Обавља сложене послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, уз самостални рад без надзора претпостављеног и доноси одлуке уз сложеним случајевима уз само општа усмерења и упутства претпостављеног. Помаже председнику суда у вршењу послова судске управе и непосредно је одговоран председнику суда. Руководи техничком службом, управља судским ресурсима, даје предлог оцене запослених који су непосредно подређени, предлаже награђивање и напредовање за запослене и у том смислу даје предлоге програма додатних обука и усавршавања, израђује нацрте нормативних аката, прима странке, прима захтеве за изузеће судија, израђује одлуке по подносиоцима захтева, обезбеђује замене одсутних запослених, стара се о набавци инвентара и потрошног материјала за потребе суда, обавља послове у вези припреме састављања статистичких и других извештаја о раду суда, припрема акте и правима из радног односа запослених, води персоналне досијее, сарађује са надлежним службама за запошљавање, пензијско-инвалидско и здравствено осигурање, води евиденцију одсуствовања, боловања и коришћења годишњих одмора, води евиденцију судија поротника и све послове у вези наведеним, води реферат народне одбране као и послове везане за безбедност и заштиту на раду, надгледа и контролише рад руководилаца унутрашњих јединица-служби и друге послове по налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама обима најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција:
из области знања организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест); из области знања и вештина дигитална писменост (провера ће се вршити решавање задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); из области знања и вештина пословна комуникација (провера ће се вршити решавање теста који ће се радити у писаној форми, заокруживањем једног од више понуђених одговора из постављених задатака на интернет презентацији Основног суда у Пожеги).

Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка. Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.rs као и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
1. посебна функционална компетенција провераваће се познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност дуда-провера ће се вршити писаним путем-тест. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која ће бити благовремено објављена на интернет презентацији Основног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат.
2. познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа уа обављање радног места секретара суда- провера ће се вршити усменим путем (разговор са кандидатом), 
3. поседовање знања и вештина за организацију и координацију рада унутрашњих организационих јединица суда, као и поседовање знања и вештина за израду нацрта нормативних и других аката – провера ће се вршити усменим путем ( разговор са кандидатом).
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе питања која ће бити благовремено објављене на интернет презентацији Основног суда у Пожеги. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће таквог кандидата удаљити са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста је 1 сат.

3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних компетенција вршиће од стране дипломираног психолога, која подразумева психолошку процену способности, особина личности и мотивација за конкретно радно место.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

IV Врста радног односа и место рада за сва радна места: Радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Пожеги, Уче Димитријевића број 6, уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државним органима. Пробни рад траје 6 месеци.

V Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да учесник конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци

VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: датум оглашавања: 05.06.2024. године. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Пожеги, на интернет презентацији Основног суда у Пожеги, на порталу е-управе, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација “Послови”. Последњи дан рока за подношење пријава је 13.06.2024. године.

VII Пријава на конкурс врши се: на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.rs).
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на шалтеру у писарници Основног суда у Пожеги, Уче Димитријевића број 6 Пожега или путем поште на исту адресу са назнаком “пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – назив радног места”.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом: биографија са наводима о досадашњем радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном правосудном испиту; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу; уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци издате од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци, други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (или у Основним судовима).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функциконалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе податке који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу “За јавни конкурс”.

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Пожеги, Уче Димитријевића број 6. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) која наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Савић, админстративно технички секретар Основног суда у Пожеги, контакт телефон 031/715-981.

Напомена: Документа о чињеницама у којима се води службена евиденција су уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, и уверење да кандидат није осуђиван.
Законом о општем управном поступку (Сл.Гл. РС број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање у којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. Став 3.), да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. Став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава* , у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Кандидати који су у претходне две године учестовали на конкурсу (конкурсима) за посао у државним органима и испунили мерила за проверу општих функцијоналних компетенција и који се у пријави на конкурсе изјасне да желе да им признају бодови које су остварили у поступку провере општих функцијоналних и/или понашајних компетенција, уз пријаву на конкурс прилажу потврду или други писани доказ надлежног државног органа о броју остварених бодова за сваку од ових компетенција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провера компетенција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком председника Основног суда у Пожеги.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Основни суд у Пожеги не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, вере, пола, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Основног суда у Пожеги, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.rs.