Послови

24.04.2024.

ОСНОВНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

ОСНОВНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

ОСНОВНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Основни суд у Горњем Милановцу, Кнеза Александра 29, Горњи Милановац.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судски извршитељ звање референт

Опис послова: Прима у рад предмете извршења, врши попис и одузимање покретних ствари у циљу принудне наплате потраживања, спроводи поступак наплате, врши продају пописаних ствари и даје налоге за исплату повериоца,обрађује предмете који су завршени, здружује повратнице, доставнице, поднеске и друга писмена,даје обавештења странкама, обавља и друге послове предвиђене Судским пословником, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Услови: IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са комисијом.

1 Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста),
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о познавању рада на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).

Напомена:
У погледу провере опште функионалне компетенције „дигитална писменост“ ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и  у потпуности попуњен у делу „рад на рачунару“), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа одлучити да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо текстовне провере.

2. Провера посебних функционалних компетенција (провера ће се вршити писаним путем – тестом или усменим путем):
Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то: За радно место судски извршитељ у звању референт проверавају се:
- Посебна функционална компетенција-познавање прописа Закона о државним службеницима, Судски пословник и Закона о извршењу и обезбеђењу ( провера ће се вршити путем писаног теста и усменим путем – разговор са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у области рада административни послови – познавање канцеларијског пословања – поседовање знања и вештина потребних за рад на пословном софтверу ( провера ће се вршити путем писаног теста и усменим путем – разговор са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у области рада послови извршења-знање и вештине потребне за примену материјалних и процесних прописа из области извршења и поседовање вештина комуникације и решавање спорних ситуација у поступцима принудног извршења ( провера ће се вршити путем писаног теста и усменим путем – разговор са кандидатом).

Време израде писаног задатка не може бити дуже од једног сата, а време за припрему усменог задатка не може бити дуже од пола сата.

Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних функционалних компетенција, врши се провера понашајних компетенција.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет – провераваће се од стране дипломираног психолога или обученог процењивача на основу интервјуа базираног на компетенцијама или писаним путем.

Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција међу кандидатима који су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се спроводи интервју са комисијом.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по предмету конкурса – база питања биће објављена на интернет страници Основног суда у Горњем Милановцу у одељку електронска огласна табла у секцији остало (www.gm.os.sud.rs)

IV Место рада: Основни суд у Горњем Милановцу, ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29.

V Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима): држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђен на казну затвора најмање шест месеци или за друго кривично дело које га чини недостојним у државним органима, да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

VII Образац пријаве на конкурс докази који се прилажу и адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Пријава на конкурс подноси се на обрасцу пријаве за извршилачко радно место судски извршитељ који је доступан на интернет страници Основног суда у Горњем Милановцу у одељку електронска огласна табла у секцији остало (www.gm.os.sud.rs) или у штампаној верзији у управи основног суда у ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29.
Образац пријаве мора бити својеручно потписан,
Образац пријаве конкурса садржи: податке о конкурсу, личне податке учесника конкурса, адресу становања, телефон, електронску адресу, податке о образовању и положеном државном испиту, податке о знању рада на рачунару, податке о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебну изјаву од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу Основног суда у Горњем Милановцу, ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места судски извршитељ“.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин на који је у пријави назначио доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетенције учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адреса или бројеви телефона или имејл адреса), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Провера свих компетенција ће се обавити у Основном суду у Горњем Милановцу, ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29, Горњи Милановац.

IX Oстали докази који прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
- оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
- потврда да кандидату није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу),
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима за радно место уписничар.
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти).

Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење да кандидат није осуђиван казном затвора најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Основни суд у Горњем Милановцу, ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места судски извршитељ“.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у Основним судовима, Судским јединицама, пријемним канцеларијама Основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Х Рок за подношење пријава: износи 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак објављује се на интернет презентацији Основног суда према шифрама њихове пријаве.
Кандидати који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере понашајних компетенција и на крају обавити разговор са кандидатима.

XII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Слађана Здравковић, уписничар Основног суда у Горњем Милановцу, контакт телефон 032/710-217.

НАПОМЕНА:
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком комисије.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита,
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих и посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног суда у Горњем Милановцу у одељку електронска огласна табла у секцији остало (www.gm.os.sud.rs),
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Горњем Милановцу (www.gm.os.sud.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на огласној табли Основног суда у Горњем Милановцу, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.