Послови

08.07.2022.

Организатор промотивних активности; Администратор подршке корисницима информационих система и технологија

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Организатор промотивних активности

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године, знање рада на рачунару; возачки испит „Б“ категорије. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; кратку биографију; фотокопију возачке дозволе.

Администратор подршке корисницима информационих система и технологија

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области информатике; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из области информатике; или средње образовање. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; кратку биографију.

ОСТАЛО: одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.