Послови

06.07.2022.

Официр за обуку

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе.

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

1. Официр за обуку
Одсек за сарадњу са ЦЕПОЛ-ом и електронско учење, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе - утврђено под редним бројем 08.3.5.2 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова: Обавља стручне задатке који захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање информација, истраживање или анализу, уз известан степен креативности при решавању проблема или ситуација које настају релативно често: 
•    припрема и спроводи анализу потреба за обуком;
•    израђује предлог програма обуке;
•    учествује у организацији и реализацији обука;
•    припрема и спроводи евалуацију обука;
•    припрема и спроводи истраживање ефеката реализованих обука; 
•    прати, контролише и анализира квалитет обуке;
•    израђује и анализира извештаје и води евиденције;
•    развија инструменате за праћење и вредновање обука;
•    изводи наставу и реализује ситуациону, теренску и практичну обуку у којој се примењују полицијска овлашћења и користе средства принуде;
•    предлаже активности које доприносе развоју и унапређењу квалитета процеса обуке;
•    учествују у едукацији грађана и других субјеката у циљу унапређења безбедности и заштите;
•    учествује у обуци снага и субјеката система заштите и спасавања;
•    даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
•    усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
•    припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада; 
•    спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада;
•    непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
•    припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
•    одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
•    обавља и друге послове који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.


Услови за радно место: Стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена - основне академске студије или специјалистичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова, из научних области у оквиру образовно - научних поља техничко - технолошке науке, друштвено - хуманистичке науке, медицинске науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне и двопредметне студије и Војна Академија.

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наведених научних области.

Као посебни услови за рад на наведеном радном месту захтевају се најмање Полицијска обука основног нивоа и курс за тренере.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137. и 138.) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
- формално - правни услови - увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације,
- техничке компетенције (познавање прописа) - писаним тестом знања, који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
- техничке компетенције (знања и вештине) - провера вештина одржавања и управљања системом за електронско учење заснованом на платформи „Moodle“ и провера вештина креирања и извођења наставе на платформи за електронско учење „Moodle“ - практичном провером знања на платформи за електронско учење „Moodle“,
- психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
- здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:

Познавање следећих прописа:
- Закон о полицији;
- Закон о потврђивању Радног ангажмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (ЦЕПОЛ);
- Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова;
- Уредба о каријерном развоју полицијских службеника;
- Правилник о полицијским овлашћењима.

Провера вештина одржавања и управљања системом за електронско учење заснованом на платформи „Moodle“:
- подешавање перформанси сајта у оквиру система „Moodle“;
- примењивање и прилагођавање графичких тема постављеним дизајнерским решењима;
- инсталација и прилагођавање додатака (плаг-инова) система „Moodle“;
- креирање и управљање корисничким налозима;
- креирање кохорти и група на нивоу сајта;
- управљање системским логовима;
- подешавање „Moodle“ система захтевима појединачних обука које се реализују методом електронског учења;
- управљање курсевима у систему „Moodle“ и прављење резервних копија курсева;
- управљање активностима и ресурсима система „Moodle“;

Провера вештиња креирања и извођења наставе на платформи за електронско учење „Moodle“:
- подешавање основних поставки електронског курса;
- креирање и управљање блоковима и ресурсима;
- самостално креирање наставе коришћењем платформе „Moodle“;
- уписивање корисника и додељивање улога уписаним корисницима;
- формирање група и додељивање улога корисницима на нивоу електронског курса и на нивоу активности;
- комуникација са другим корисницима путем инстант порука и форума;
- креирање и управљање банком питања;
- креирање теста и подешавање основних поставки;
- оцењивање активности полазника на електронском курсу;
- извоз податка о постигнућу полазника курса;
- остваривање увида у статистику реализованих активности и преузимање података ради евалуације курса;
- креирање резервне копије курса.

Пожељно је:
Познавање вештина израде наставних програма и планова, извођење обуке и евалуације наставе, познавање вештина обраде фотографија, аудио и видео записа за потребе обуке, вештина рада у софтверима MS Word, MS Excel i MS Power Point и познавање менаџмента друштвених мрежа.

Датум оглашавања: 06.07.2022. године. Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласној табли Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком “За јавни конкурс за радно место официр за обуку, Одсек за сарадњу са ЦЕПОЛ-ом и електронско учење, Центар за полицијску обуку, Сектор за људске ресурсе, р.бр. 08.3.5.2“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александар Смиљевић, 011/274-0000, локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- Кратка биографија;
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- Доказ о завршеном курсу за тренере, уколико кандидат исти поседује;
- Доказ о завршеној полицијској обуци основног нивоа, за кандидате који нису распоређени на радним местима у статусу ОСЛ, уколико кандидат исти поседује;
- Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
- Оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
- Оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
- Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије -најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 25.07.2022. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Пријаву на конкурс може поднети и кандидат који нема завршену полицијску обуку основног нивоа и курс за тренере те ће исти, уколико буде изабран по спроведеном јавном конкурсу, решењем о пријему у радни однос бити обавезан да наведене посебне услове испуни у року од две године од дана пријема у радни однос. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.