Послови

03.06.2022.

Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапији

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапији
на одређео време ради замене одсутног запосленог, за потребе службе за
педијатријску онкологију

УСЛОВИ: средње образовање из области здравства; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; здравствена способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера, фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.