Послови

14.07.2022.

Медицинска сестра у амбуланти

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Медицинска сестра у амбуланти
на одређено време до шест месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; фотокопија лиценце; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објваљивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.