Послови

18.07.2022.

Лабораторијски техничар

ИНСТИТУТA ЗA ВИРУСOЛOГИJУ, ВAКЦИНE И СEРУМE „TOРЛAК”

ИНСТИТУТA ЗA ВИРУСOЛOГИJУ, ВAКЦИНE И СEРУМE „TOРЛAК”

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, за следеће послове:

Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу
са пуним радним временом, са пробним радом 3  извршиоца.

УСЛОВИ: опис послова: задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице, врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици, чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију, води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме, обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института, врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института, врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института, припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института, пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту, дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла, обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца, за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу вакцине против грипа.

Посебни услови за заснивање радног односа на пословима Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу су:  средње образовање, средња медицинска школа, положен стручни испит у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019), лиценца у складу са позитивним прописима. Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа: радну биографију, очитану личну карту, односно фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго). О избору кандидата одлучује директор Института.


Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу: Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ Војводе Степе број 458, 11152 Београд са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“