Послови

29.04.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњавају радна места: 

Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције

Место рада: Ириг

Радно место које се попуњава: 

Виши службеник за прекршајни поступак I у Полицијској испостави Ириг, Полицијска станица Ириг, Полицијска управа у Сремској Митровици – 1 (један) извршилац, утврђено под редним бројем 03.37.12.2.9 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова. 

Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника. 

Опис послова: 
    
•    води прекршајни уписник и друге евиденције из прекршајног поступка;
•    обрађује захтеве за покретање прекршајног поступка;
•    врши сачињавање споразума о признавању прекршаја;
•    обрађује жалбе на пресуде прекршанјих
    судова;
•    спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и 
    сратешких докумената из делокруга рада;
•    прати рокове у вези прекршајног поступка, распоређује и контролише предмете у вези 
    прекршајног поступка;
•    формира омот списа прекршајног предмета, одређује контролни број прекршајног предмета;
•    дневно прати кроз извод број извршених уплата новчаних казни и трошкова поступка, исте 
    разводи кроз уписник и врши архивирање предмета;
•    даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
•    усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у 
    области рада;
•    непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и 
    квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
•    припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга 
            рада;
•    спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и 
    стратешких докумената из делокруга рада;
•    припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и 
    степеном образовања;
•    одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
•    обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који 
    му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови за радно место:

- Стечено више образовање по Закону о вишој школи у трајању од најмање 2 године или високо образовање стечено на студијама првог степена - основне академске студије или основне струковне студије, у обиму180 ЕСПБ бодова из научних области у оквиру образовно-научних поља природно-математичке науке, техничко-технолошке науке, друштвено – хуманистичке науке, медицинске науке, уметност, интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137. и 138.) и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се: 

Формално – правни услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације, 
Техничке компетенције (знања и вештине) – писаним тестом знања који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја), 
Психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом, 
Здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи, 
Интервју – полуструктурисаним интервјуом. 

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су познавање прописа из материје везане за Закон о полицији, познавање организације, надлежности и делокруга рада Министарства и познавање организације, надлежности и делокруга рада Дирекције полиције.

Датум оглашавања: - 29.04.2024. године 

Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласним таблама у Полицијској управи у Сремској Митровици, Полицијској станици Ириг и Управе за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 

Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа у Сремској Митровици, Трг Ћире Милекића бр.1, 22000 Сремска Митровица (писарница Полицијске управе у Сремској Митровици или путем поште), са назнаком – „ За јавни конкурс за радно место виши службеник за прекршајни поступак I у Полицијској испостави Ириг, Полицијска станица Ириг, Полицијска управа у Сремској Митровици, Дирекција полиције, ,р.бр. 03.37.12.2.9''.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Сандра Грујић, 022/618-852; у периоду од 13:00 до 14:00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

- Образац пријавена конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;  
- Биографија; 
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања; 
- Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије; 
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци); 
- Оригинал уверења Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци); 
- Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована; 
- Оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање; 
- Оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује; 
- Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује); 
- Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс; 
- Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати. 

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

Датум отпочињања изборног поступка: од 15.05.2024. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених Републике Србије, уверење о држављанству Републике Србије, уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.