Послови

18.07.2022.

Инжењер инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме; Виши лабораторијски техничар; Сервирка

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Инжењер инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме
на одређено време од 6 месеци, ради повећаног обима посла, за потребе Службе за техничке и друге сличне послове

УСЛОВИ: високо образовање из области електротехнике, грађевине, архитектуре, машинства: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, доказ о знању рада на рачунару, здравствена способност.

Виши лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци, ради повећаног обима послаза потребе Службе за патолошку и другу дијагностику

УСЛОВИ: високо образовање у области здравства: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој високој / вишој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

Сервирка
на одређено време од 3 месеца, ради повећаног обима посла, за потребе Одељења исхране и хигијене

УСЛОВИ: средње образовање; здравствена способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи.

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.