Послови

17.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Доктор медицине на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.. Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: фотокопију дипломе; фотокопија лиценце; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију.

Лабораторијски техничар у дијагностици на одређено време до шест месеци због повећаног обима

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: фотокопију дипломе; фотокопија лиценце; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Термини који се користе у овом Огласу, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.