Послови

21.05.2024.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-800

Медицинска сестра/техничар у амбуланти, на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад

УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сестра/техничар; положен стручни испит за медицинску сестру/техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања), фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад

Спремач/спремачиц просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: основно образовање. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној основној школи, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. За спермача на одређено до повратка на рад пробни рад три месеца а за спремача на одређено до 6 месеци пробни рад месец дана.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на наведену адресу Института -Одељење за правне послове, или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком “Пријава на јавни оглас” и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверене фотокопије диплома и доказ о здравственој способности не старији од шест месеци. Пожељно је да изабрани кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.