Послови

22.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд. Ресавска 69 reumabeo@eunet.rs

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд. Ресавска 69 reumabeo@eunet.rs

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд. Ресавска 69
reumabeo@eunet.rs

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време због замене привремено одсутних запослених, до повратка на рад
3 извршиоца

Медицинска сестра/техничар у амбуланти, на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар. Пробни рад три месеца. Додатна знања/испити/радно искуство: положен стручни испит за медицинску сестру/техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије;доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Сервирка

УСЛОВИ: Средње образовање. Пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Оглас објавити на интернет страницама Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање. Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Институт за реуматологију-Одељење за правне послове, 11000 Београд, Ресавска 69 или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком "Пријава на јавни оглас" и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.  Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверене фотокопије диплома и доказ о здравственој способности не старији од шест месеци.  Пожељно је да изабрани кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.