Послови

21.05.2024.

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Доктора медицине специјалисте психијатрије / специјалиста дечје психијатрије у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност, на одређено време на замени привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање: - на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, неуропсихијатрије или дечје психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одговарајућа специјализација из психијатрије, неуропсихијатрије или дечје психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - стручни испит; - лиценца; - специјалистички испит; - најмање три године и шест месеци радног искуства у звању специјалнисте документовано радном књижицом или изводом из ПИО Фонда; - здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа

Доктор медицине, на одређено време на замени привремено одстуног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање на Медицинском факултету: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. - положен стручни испит; - лиценца; - најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине; - здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа; - стручни испит; - лиценца; - специјалистички испит; - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; - здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на јавни оглас - молбу, радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, копију лиценце или решење . Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана објављивања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: “За јавни оглас” или предати лично у писарницу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.