Послови

30.09.2022.

Домар/мајстор одржавања

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, краља Милутина 50 e-mail: office@neonatologija.rs

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, краља Милутина 50
e-mail: office@neonatologija.rs

Домар/мајстор одржавања
на одређено време због повећаног обима посла, до добијања сагласности министарства здравља за попуну радног места на неоређено време, а најдуже
до 6 месеци

УСЛОВИ: поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа: средње образовање, КВ електричар, III степен;

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама, контролише стање електро опреме и аутоматике у погледу техничке исправности и режима рада, контролише стање, техничку исправност и режим рада електро инсталација, мерних, регулационих, заштитних и сигналних уређаја, врши послове контроле рада и одржавања техничке исправности дизел електроагрегата, других електро мотора, уређаја и потрошача, самостаслно врши послове отклањања кварова, ремонта и сл. на електро опреми, уређајима и инсталацијама, за које није неопходан специјализовани сервис, обавља послове електроинвестиционих радова и инвестиционог одржавања мањег обима, обавља послове отклањања кварова, неисправности и недостатака на водоводним, грејним, гасним и канализацијским инсталацијама, столарији и браварији, предлаже мере за побољшање техничког стања, функционалности и заштите електро опреме, уређаја и инсталација, израђује и подноси извештаје о стању електро опреме, уређаја и инсталација, у току смене врши обилазак објеката и просторија и контролише пожарно превентивне мере виталних делова објекта, стање ватротрогасне опреме и средстава за гашење пожара, коридоре за евакуацију, упозорава запослене и друга лица на обавезу спровођења пожарнопревентивних мера, све неправилности уноси у књигу дежурства, у случају избијања пожара интервенише расположивом ватрогасном опремом, у првој фази руководи евакуацијом из објекта, о свим неправилностима извештава непосредног руководиоца, врши и друге послове у вези са заштитом од пожара, а по налогу непосредног руководиоца, обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека а у оквиру свог степена стручности, стручних и радних способности.

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној школи електротехничке струке, фотокопију уверења  о положеном испиту из противпожарне заштите, фотокопију личне карте, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију извода из Матичне књиге рођених, кратку биографију (молба- ЦВ). Пробни рад у трајању од три месеца. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.