Послови

05.06.2024.

ДОМ ЗДРАВЉА

ДОМ ЗДРАВЉА

ДОМ ЗДРАВЉА
26310 Алибунар

Спремачица

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа: поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове: средње образовање (III степен или IV степен). Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Алибунар радним данима од 10 до 12 часова. Кандидати достављају: пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење о општој здравственој способности, извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани, уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених фотокопија личне карте, опије документа морају бити оверена у суду или код јавног бележника (нотара). Пријаве на оглас послати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 - Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Националне службе за запошљавање, као и на сајту Дома здравља Алибунар. По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.