Послови

05.06.2024.

ДОМ ЗДРАВЉА 26310 Алибунар

ДОМ ЗДРАВЉА 26310 Алибунар

ДОМ ЗДРАВЉА
26310 Алибунар

Доктор медицине - изабрани лекар

УСЛОВИ: за заснивање радног односа: поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме), на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме), стручни испит. Лиценца за рад. Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Алибунар радним данима од 10 до 12 часова. Кандидати достављају: пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење о општој здравственој способности, извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани, уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, Копије документа морају бити оверена у суду или код јавног бележника (нотара). Пријаве на оглас послати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 - Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Националне службе за запошљавање, као и на сајту Дома здравља Алибунар. По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.