Послови

11.07.2022.

Доктор медицине

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА” 11000 Београд, Немањина 2

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине
за рад у Ангио сали Болнице

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит за доктора медицине; најмање шест месеци радног искуства у струци. 

Кандидат је обавезан да достави: пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом; диплому о завршеној школи (фотокопија); лиценца / решење о упису у лекарску комору (фотокопија); очитану личну карту; стручни испит за звање доктор медицине (фотокопија); доказ о траженом радном искуству. Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата: просечна оцена на студијама; дужина студирања; радно искуство у струци; оцена на разговору (интервју). Предност при избору кандидата ће имати незапослнеи здравствени радник, доктор медицине, на завршној години специјализације из радиологије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас се достављају искључиво, на наведену адресу Болнице, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса. Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке. Достављена документа се неће враћати учесницима огласног поступка. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава”.