Послови

04.10.2022.

Доктор медицине; Медицинска сестра - техничар; Лабораторијски техничар

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО

На одређено време у Дому здравља “Прешево”

1. Доктор медицине
са VII степеном стручне спреме, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на одређено време а најкасније до 31.12.2022. године
8 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

2. Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на одређено време, а најкасније до 31.12.2022. године
10 извршилаца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: на основним студијама првог степена (струковне - академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године , по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или средње образовање. Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца. Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији И систематизации послова Дома здравља Прешево.

3. Лабораторијски техничар
за рад у Лабораторији дома здравља, на одређено време а најкасније до 31.12.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: на основним студијама првог степена (струковне - академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или средње образовање. Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијопм или ЦВ, уз обавезну адресу и контакт телефон, диплому о завршеној школи - факултету (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверену фотокопију), лиценцу за рад или решења о упису у именик коморе (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), извод из матичне књиге венчаних у случају промене презимена, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), доказ о радном искуству, уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак, не старије од 6 месеци (уверење издаје суд), лекарско уверење о општој здравственој способности, по пријему кандидата. У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља “Прешево”, Прешево, Улица 15. новембар број 88, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти или послати препоручено поштом на наведену адресу, са назнаком “За оглас ____ (навести радно место за које се конкурише)”. Оглас ће бити објављен и на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и на интернет страници Министарства здрвља. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у на сајту Националне службе за запошљавање. Након објаве треба слати документа Дому здравља Прешево. Кандидати ће  бити писмено обавештени о изабраним кандидатима. Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Прешево.