Послови

24.06.2022.

Директора

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЈЕЗЕРО” Кикинда, Бранка Вујина бб, тел. 0230 /422-211, 0230/424-200 факс 0230/422-448 e-mail: jezero@kikinda.org.rs www.jezero.org.rs

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЈЕЗЕРО”
Кикинда, Бранка Вујина бб
тел. 0230 /422-211, 0230/424-200
факс 0230/422-448
e-mail: jezero@kikinda.org.rs
www.jezero.org.rs

Директор
на мандатни период у трајању од 4 године.

УСЛОВИ: поред Законом прописаних општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има вишу или високу стручну спрему правног или економског смера, физичке културе, техничких наука и организације рада; 2. да има најмање 3 године радног искуства. Поред доказа о горе наведеном, потребно је доставити и: уверење о држављанству, уверење надлежног суда да против лица ние отворена истрага нити подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано.

ОСТАЛО: Пријаве доставити на адресу Спортског центра “Језеро” Кикинда, Бранка Вујина бб 23300 Кикинда са назнаком “за конкурс”. Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. Рок пријаве за конкурс је 15 дана.