Послови

29.09.2022.

Директор

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА Гроцка, Мајевачка 9

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА
Гроцка, Мајевачка 9

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1. да је пунолетан и пословно способан; 2. да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири; 3. да има најмање осам година радног искуства у области културе од чега најмање пет године радног стажа на пословима управљања организацијама и пројектима у области културе или њиховим огранизационим јединицама; 5. активно знање енглеског језика; 6. да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности; 7. држављанство Републике Србије; 8. општа здравствена способност; 9. напредно познавање рада на рачунару. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора установе оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада установе. Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности: познавање пословања организација у области културе и управљања њиховим ресурсима; искуство у управљању средствима, људским и осталим ресурсима; искуство у иницијацији, организацији и реализацији пројеката, као и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката; резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауторима) и проширењу туристичке понуде културним и уметничким програмима и производима; искуство међународне сарадње и реализације међународних пројеката; познавање нових технологија и њихове примене у редовним и пројектним активностима институције културе; способност комуникације са јавношћу. Поред наведених допунских знања и способности Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности Установе, пословима у оквиру утврђене делатности Установе. Управни одбор ће додатно ценити да ли кандидат располаже стручним звањима, објављеним стручним радовима и студијама као и чланством у репрезентативним струковним друштвима Републике Србије у домену образовно-научног или образовно-уметничког поља у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, а  примерено делатности Установе.

ОСТАЛО: уз пријаву са биографијом кандидат подноси: предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или потврду послодавца; потврду послодавца, оверену копију решења или уговора о заснивању радног односа којим се потврђује рад на пројектима у области културе / у области претежне делатности установе и др.; биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности у смислу члана 32 овог статута, са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења); изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе. Сви докази прилажу се у оригинали или у фотокопији која је оверена у складу са законом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу на сајту Националне службе за запошљавање. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Управном одбору Центра за културу Гроцка, улица Мајевачка бр. 9 Гроцка или путем поште на адресу Мајевачка бр. 9 Гроцка, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Установе Центар за културу Гроцка“. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Центра за културу одбациће закључком. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора је Мирослава Павловић, телефон 011/8502-321, сваког радног дана од 11.00 до 14.00 часова.