Послови

29.06.2022.

Директор

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ” 19300 Неготин, ЈНА 2 тел. 019/542-380

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ”

19300 Неготин, ЈНА 2
тел. 019/542-380

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора установе може бити именовано лице које поред законом прописаних услова, испуњава и следеће услове утврђене Статутом: да има високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев почев од 10. септембра 2005. године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање 5 гoдинa радног искуства у култури, да има положен стручни испит и звање дипломирани библиотекар, да се против њега или ње не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора Библиотеке; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност.

ОСТАЛО: кoнкурснa дoкумeнтaциja зa избoр кaндидaтa зa дирeктoрa Устaнoвe уз пријаву трeбa дa сaдржи следеће доказе: 1) пријаву на јавни конкурс са биографијом кандидата и подацима о стручности из делокруга рада у култури са прегледом остварених резултата, за које се прилажу адекватни докази; 2) предлог програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године; 3) доказе о стеченом радном искуству у култури (уговори, решења, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 4) доказе о положеном стручном испуту - стеченом вишем стручном звању (одлука Комисије за стручна звања Народне библиотеке Србије); 5) диплому о стеченој стручној спреми; 6) уверење да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 7) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; 8) уверење о држављанству Републике Србије; 9) извод из матичне књиге рођених; 10) фотокопија или очитана лична карта; 11) лекарско уверење – доказ о општој здравственој способности. Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Рок за подношење пријаве кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет странама и публикацији Националне службе за запошљавање и интеранет странама Библиотеке, и на огласној табли у просторијама Библиотеке и у дневном листу „Данас“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се Народној библиотеци ,,Доситеј Новаковић” – Управном одбору, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“, у затвореној коверти, лично или на адресу: Народна библиотека ,,Доситеј Новаковић”, ЈНА 2, 19300 Неготин. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује решењем против кога се може изјавити жалба , у складу са законом којим се уређује управни поступак.