Послови

25.11.2022.

Директор установе

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД "ПАРОБРОД" 11000 Београд

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД "ПАРОБРОД"
11000 Београд, Капетан Мишина 6а

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

За учешће на конкурсу може да се пријави кандидат који испуњава следеће опште и посебне услове утврђене Законом и Статутом Установе:

 • држављанство Републике Србије,
 • да има стечено високо образовање на основним академским студијама у трајању од најмање четири године односно на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије)
 • радно искуство: пет година у култури
 • референтно присуство у културном животу
 •  кандидат је дужан да приложи програм рада и развоја Установе као саставни део конкурсне документације

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • пријава са биографијом (са адресом становања, бројем
 • телефона, е-маил адресом., кратким описом послова које је кандидат обављао до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању, посебним областима знања и референтном присуству у културном животу),
 • уверењe о држављанству (оригинал или оверену копију, не старијe од 6 месеци),
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију),
 • оверена фотокопија дипломе,
 • доказ о радном искуству (потврда, решењe или копија уговора на основу којих се доказује радно искуство у култури )
 • програм рада и развоја Установе као саставни део конкурсне документације

Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од објављивања конкурса у дневним новинама “Новости“, на сајту Националне службе за запошљавање као и на огласној табли УК “Пароброд“.

Пријаве слати на следећу адресу лично или поштом:
Установа културе Градске општине Стари град ,,Пароброд”
11000 Београд, Капетан Мишина 6а
са назнаком: „За јавни конкурс".

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марина Грујић, 011- 4142-164

Напомене:
Управни одбор разматраће само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор.
Радни однос се заснива у звању директора на одређено време од четири године у складу са чланом 35.Закона о култури.
Одлука о именовању директора биће објављена у „Службеном листу града Београда“.
Овај оглас се објављује у дневним новинама “Новости“, на сајту Националне службе за запошљавање као и на огласној табли УК “Пароброд“.