Послови

20.01.2022.

Виши радиолошки техничар у радиотерапији

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Виши радиолошки техничар у радиотерапији
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима посла, за потребе Одељења дневне болнице радиотерапије
2 извршиоца

Виши радиолошки техничар у радиотерапији
на одређено време ради замене одсутног запосленог, за потребе Одељења дневне болнице радиотерапије
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у области здравства: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој високој/вишој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу Института - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.